Zmiany w regulaminie

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Państwo,

W tym roku wpro­wa­dzi­li­śmy kilka zmian w Regu­la­mi­nie Kon­kursu Sty­pen­dial­nego, m.in.:

- ubie­ga­jący się o Sty­pen­dium Kan­dy­daci przy­sy­łają Teczki w for­mie tra­dy­cyj­nej (wydruk prze­słany pocztą) na adres Fun­da­cji — ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m.2 02–074 War­szawa oraz drogą mailową na adres e-mail Fun­da­cji wska­zany na stro­nie inter­ne­to­wej Fun­da­cji oraz w ogło­sze­niu o Sty­pen­dium. Datą zgło­sze­nia Teczki w for­mie prze­sła­nej drogą pocz­tową jest data stem­pla pocztowego.

Bar­dzo pro­simy o prze­sy­ła­nie Teczek pocztą i na adres e-mail.

- Kan­dy­daci nie mogą wie­lo­krot­nie zgła­szać tego samego pro­jektu repor­ter­skiego w kolej­nych edy­cjach Kon­kursu. Teczka zawie­ra­jąca ponow­nie zgło­szony pro­jekt repor­ter­ski nie bie­rze udziału w Konkursie.

Pełna treść regu­la­minu dostępna jest na stronie.

Zapra­szamy do nad­sy­ła­nia zgłoszeń.