"Wiersze zebrane" - spotkanie w Czułym Barbarzyńcy

wpis w: Uncategorized | 0

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot i „Czuły Bar­ba­rzyńca” zapra­szają na spo­tka­nie z oka­zji wyda­nia dwu­ję­zycz­nej, polsko-angielskiej edy­cji Wier­szy zebra­nych / Col­lec­ted Poems Ryszarda Kapu­ściń­skiego w prze­kła­dzie Diany Kuprel i Marka Kusiby.

Tom uka­zał się w 80. rocz­nicę uro­dzin i 5. rocz­nicę śmierci pisa­rza nakła­dem Wydaw­nic­twa UMCS w Lubli­nie w koedy­cji z Pol­skim Fun­du­szem Wydaw­ni­czym w Kanadzie.

W spo­tka­niu udział wezmą:

– Ali­cja Kapu­ściń­ska
– Jolanta Olszew­ska
– Marek Kusiba
– Jaro­sław Miko­ła­jew­ski (prowadzenie)

Czwar­tek, 15 listo­pada 2012, godz. 19, „Czuły Bar­ba­rzyńca”, ul. Dobra 31, Warszawa

Wstęp wolny

Ryszard Kapu­ściń­ski był auto­rem prozy fak­to­gra­ficz­nej urze­ka­ją­cej poetyc­kim pięk­nem, a jed­no­cze­śnie wraż­li­wym poetą. Dwójka poetów i przy­ja­ciół autora Notesu.

– Jaro­sław Miko­ła­jew­ski i Marek Kusiba (współ­tłu­macz i redak­tor tomu Wier­sze zebrane / Col­lec­ted Poems) opo­wie o Ryszar­dzie Kapuścińskim-poecie, posił­ku­jąc się pamię­cią Ali­cji Kapu­ściń­skiej oraz pre­zen­ta­cjami wier­szy w wyko­na­niu wła­snym oraz Jolanty Olszew­skiej, aktorki Teatru Dramatycznego.

Dwu­ję­zyczna edy­cja Wier­szy zebra­nych / Col­lec­ted Poems jest zara­zem pierw­szym peł­nym zbio­rem wszyst­kich wier­szy Ryszarda Kapu­ściń­skiego, jakie uka­zały się w prze­kła­dzie na angiel­ski. Pierw­szy anglo­ję­zyczny wybór I Wrote Stone: The Selec­ted Poetry of Ryszard Kapu­ściń­ski (w prze­kła­dzie Diany Kuprel i Marka Kusiby) został wydany w Kana­dzie w wyd. Biblio­asis w 2007 roku. Przed publi­ka­cjami książ­ko­wymi kil­ka­na­ście wier­szy uka­zało się w pismach ame­ry­kań­skich i kana­dyj­skich, m.in. The New Yor­ker, Books in Canada, Exile, Alpha­bet City.

 

* * *

Może to naj­więk­sze
wypo­wiada się mil­cze­niem?
Jak kosmos?

słowo
to pozór?
próba uchwy­ce­nia
nieuchwyconego?

podejrz­li­wość wobec słów
że sta­wiają fał­szywe dro­go­wskazy
pro­wa­dzą w ślepe zaułki
wodzą na pokuszenie

 

* * *

Per­haps the gre­atest thing
expres­ses itself with silence
like the universe

the word
an appe­arance
an attempt to grasp
the ungraspable

the suspi­cion that words
erect false sign­po­sts
lead one into dead ends
lead one into temptation

(Ryszard Kapu­ściń­ski, przekł. D. Kuprel, M. Kusiba)