Wernisaż wystawy fotografii Ryszarda Kapuścińskiego "Z Imperium" w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

wpis w: Uncategorized | 0

W dniu 3 marca 2016 roku, w Lex Gal­lery w Klu­bie Radcy Praw­nego przy placu Kon­sty­tu­cji 5, odbył się wer­ni­saż wystawy foto­gra­fii Ryszarda Kapu­ściń­skiego “Z Imperium”.

Uni­kalne foto­gra­fie sta­no­wiące zapis podróży repor­tera po repu­bli­kach byłego ZSRR można trak­to­wać jako odrębny od twór­czo­ści lite­rac­kiej Ryszarda Kapu­ściń­skiego fotoreportaż.

Wystawa w Lex Gal­lery to część foto­gra­fii, które były pre­zen­to­wane m.in. w Zachę­cie Naro­do­wej Gale­rii Sztuki oraz Muzeum Naro­do­wym we Wrocławiu.

Spo­tka­nie otwo­rzyła mec. Elż­bieta Kozi­kow­ska, prze­ka­zu­jąc głos Wice­dzie­ka­nowi Rady OIRP w War­sza­wie, Gerar­dowi Madej­skiemu, który bar­dzo ucie­szył z kolej­nego spo­tka­nia w Lex Gal­lery – Bar­dzo się cie­szę, że na kolejny wer­ni­saż przy­by­li­ście Pań­stwo w tak zna­ko­mi­tym gro­nie. To świad­czy o tym, że dzia­łal­ność Klubu Radcy Praw­nego jest coraz powszech­niej znana, i że ceni­cie Pań­stwo miłe chwile tu spę­dzone. Jest to ważne nie tylko dla inte­gra­cji samo­rządu rad­ców praw­nych, ale też dla całego środo­wi­ska praw­ni­czego, bo stwa­rza oka­zję spo­tka­nia się przed­sta­wi­cieli róż­nych pro­fe­sji praw­ni­czych i innych zaprzy­jaź­nio­nych, nie tylko na grun­cie zawo­do­wym, ale też towa­rzy­skim. Stwa­rza też oka­zję na wza­jemne pozna­nie nie tylko w wymia­rze wie­dzy, umie­jęt­no­ści i doświad­cze­nia praw­ni­czego, ale też poza­za­wo­do­wych pasji i talen­tów – dodał.

Następ­nie swoje prze­mó­wie­nie wygło­sił gość spe­cjalny – Ali­cja Kapu­ściń­ska, żona nie­ży­ją­cego już o dzie­wię­ciu lat, Ryszarda Kapu­ściń­skiego. O zdję­ciach i oko­licz­no­ściach ich powsta­nia opo­wie­działa nato­miast Karo­lina Woj­cie­chow­ska, radca prawny z OIRP w War­sza­wie i Pre­zes Fun­da­cji imie­nia Ryszarda Kapu­ściń­skiego „Hero­dot”. Wer­ni­saż odbył się w przed­dzień rocz­nicy uro­dzin reportażysty.

Wystawę zdjęć można oglą­dać w Lex Gal­lery przy pl. Kon­sty­tu­cji 5 do 7 kwiet­nia br.

Żródło: www.oirpwarszawa.pl

Na zdję­ciach:

Ali­cja Kapuścińska

Mec. Elż­bieta Kozikowska

Wice­dzie­kan Rady OIRP Gerard Madejski

Pre­zes Fun­da­cji “Hero­dot” Karo­lina Wojciechowska

wernisaz zdjeć ryszarda kapuscinskiego w OIRP Warszawa fot Krzysztof Durmaj www.artzoom.pl
Wer­ni­saż zdjeć Ryszarda Kapu­ściń­skiego w OIRP War­szawa fot Krzysz­tof Dur­maj www.artzoom.pl

 

wernisaz zdjeć ryszarda kapuscinskiego w OIRP Warszawa fot Krzysztof Durmaj www.artzoom.pl
Wer­ni­saż zdjeć Ryszarda Kapu­ściń­skiego w OIRP War­szawa fot Krzysz­tof Dur­maj www.artzoom.pl
wernisaz zdjeć ryszarda kapuscinskiego w OIRP Warszawa fot Krzysztof Durmaj www.artzoom.pl
Wer­ni­saż zdjeć Ryszarda Kapu­scin­skiego w OIRP War­szawa fot Krzysz­tof Dur­maj www.artzoom.pl
wernisaz zdjeć ryszarda kapuscinskiego w OIRP Warszawa fot Krzysztof Durmaj www.artzoom.pl
Wer­ni­saż zdjeć Ryszarda Kapu­ściń­skiego w OIRP War­szawa fot Krzysz­tof Dur­maj www.artzoom.pl
wernisaz zdjeć ryszarda kapuscinskiego w OIRP Warszawa fot Krzysztof Durmaj www.artzoom.pl
Wer­ni­saż zdjeć Ryszarda Kapu­ściń­skiego w OIRP War­szawa fot Krzysz­tof Dur­maj www.artzoom.pl