V Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

wpis w: Uncategorized | 0

V Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Podob­nie jak w poprzed­nich latach, wypeł­niamy jego wolę, ogła­sza­jąc piąty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego.
Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest utwo­rzona przez Ali­cję Kapu­ściń­ską, żonę zmar­łego pisa­rza, Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot. Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (repor­taż, seria lub cykl repor­taży, ewen­tu­al­nie książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych netto rocz­nie.
Zgod­nie z regu­la­mi­nem (z jego peł­nym tek­stem można się zapo­znać na stro­nie Fun­da­cji: http://www.fundacjaherodot.com.pl/regulamin-stypendium/) pro­gram sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy ( do 30 roku życia).
Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV, dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają reali­zo­wać dzięki sty­pen­dium.
Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 10 grud­nia 2015 roku (włącz­nie) pocztą tra­dy­cyjną na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2, 02–074 War­szawa oraz pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

W tym roku wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Filip Sprin­ger, Mał­go­rzata Szejnert.

Wyniki kon­kursu na sty­pen­dium zostaną ogło­szone 23 stycz­nia 2016 roku, w dzie­wiątą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Cze­kamy na Wasze zgłoszenia!