Uroczystość wręczenia V Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

 

 

 

zdjęcie rodzinne

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzinne zdję­cie na 5-lecie Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych. Za sto­łem od lewej: Mariusz Szczy­gieł, Ali­cja Kapu­ściń­ska i Rene Maisner.
Stoją (od lewej): Kamil Bałuk — tego­roczny lau­reat, fina­li­sta Krzysz­tof Ste­phan z Leszna, człon­kini Kapi­tuły Elż­bieta Sawicka, fina­li­sta Marek Szy­ma­niak, fina­listka Anna Goc z Kra­kowa, Andrzej Muszyń­ski — pierw­szy lau­reat, Karo­lina Wojcie­chow­ska — sze­fowa Fun­da­cji Hero­dot, Marta Sza­rejko — druga lau­re­atka, Filip Sprin­ger — trzeci lau­reat, człon­kini Kapi­tuły Mał­go­rzata Szej­nert i Sła­wo­mir Popo­wski — prze­wod­ni­czący Kapi­tuły.
Na zdję­ciu bra­kuje — nie­obec­nych na uro­czy­sto­ści: tego­rocz­nej fina­listki Marty Mazuś, dru­giej lau­re­atki z 2013 roku Anny Wiatr i ubie­gło­rocz­nej lau­re­atki Alek­san­dry Lip­czak, oraz robią­cej to zdję­cie Bożeny Dudko z Fun­da­cji Herodot.