Uroczyste ogłoszenie wyników IV Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

 

kwartet opiumkwartet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

23 stycz­nia 2015 roku w Sali Kolum­no­wej Insty­tutu Histo­rii UW, któ­rego absol­wen­tem był Ryszard Kapu­ściń­ski, odbyło się uro­czy­ste  ogło­sze­nie wyni­ków IV Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Na zdję­ciu Opium String Quar­tet, który w tym roku zagrał dwa utwory: “Suitę Pol­ską na Kwar­tet Smycz­kowy” (2007) Macieja Małec­kiego i na zakoń­cze­nie — “Orawę” (1986) Woj­cie­cha Kilara w aran­ża­cji Krzysz­tofa Urbań­skiego w cza­sie “roz­grze­wa­nia” instru­men­tów i pod­czas koncertu.

Opium String Quar­tet: Agnieszka Maru­cha – I skrzypce, Anna Sza­liń­ska – II skrzypce, Mag­da­lena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela

fot. 1: archi­wum Fun­da­cji
fot. 2: Bożena Dudko

sławek 2

sławek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prze­wod­ni­czący Kapi­tuły red. Sła­wo­mir Popo­wski przed­sta­wia fina­li­stów IV Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy i wyróż­nione pro­jekty. W głębi, przy stole, od lewej: red. Michał Nogaś, córka pp. Kapu­ściń­skich Rene Maisner i Ali­cja Kapuścińska.

fot. 1: archi­wum Fun­da­cji
fot. 2: Bożena Dudko

Marta SzarejkoAnna WiatrFilip Springer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Michał Nogaś z radio­wej “Trójki” roz­ma­wia z naszymi dotych­cza­so­wymi Lau­re­atami: Martą Sza­rejko, Anną Wiatr i Fili­pem Sprin­ge­rem. Andrzej Muszyń­ski, pierw­szy Sty­pen­dy­sta, nie­stety nie mógł dotrzeć na uro­czy­stość, ale jak zapew­nia jego książka o Bir­mie na którą cze­kamy, ukaże się naj­pew­niej na wiosnę.

Fot. 1: Bożena Dudko
Fot. 2: Bożena Dudko
Fot. 3: Bożena Dudko

kapituła

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pię­ciorga człon­ków Kapi­tuły na wczo­raj­szym Wie­czo­rze było obec­nych troje: Elż­bieta Sawicka (sie­dzi pierw­sza z lewej), Sła­wo­mir Popo­wski
i Mał­go­rzata Szej­nert. W dru­gim rzę­dzie — Karo­lina Woj­cie­chow­ska z Fun­da­cji im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Herodot

fot. Bożena Dudko

Finaliśći

 

 

 

 

 

 

 

 

Fina­li­ści IV edy­cji naszego Kon­kursu Sty­pen­dial­nego. Od lewej: Piotr Świąt­kow­ski, brat Pawła Ska­wiń­skiego, Alek­san­dra Lip­czak — tego­roczna
lau­re­atka, Kamil Bałuk i Maciej Czarnecki.

Gra­tu­la­cje wszyst­kim fina­li­stom i lau­re­atce składa fun­da­torka Sty­pen­dium Ali­cja Kapuścińska.

A zdję­cie robi Bożena Dudko.

fot. archi­wum Fundacji