II Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

wpis w: Uncategorized | 0
Spo­tka­nie kapi­tuły Sty­pen­dium im. Kapu­ściń­skiego. Sie­dzą od lewej: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Hanna Krall, Mał­go­rzata Szej­nert, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka i Mariusz Szczygieł

Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych reporterów

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc drugi kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest utwo­rzona przez Ali­cję Kapu­ściń­ską, żonę zmar­łego pisa­rza, Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot. Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (repor­taż, cykl repor­taży, ewen­tu­al­nie książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych rocznie.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem pro­gram sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy (do 35 roku życia).

Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV, dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają reali­zo­wać dzięki stypendium.

Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 30 listo­pada 2012 pocztą tra­dy­cyjną na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m.2, 02–074 War­szawa, lub pocztą mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert oraz Mariusz Szczygieł.

Wyniki kon­kursu na sty­pen­dium ogło­szone zostaną w 23 stycz­nia 2013 roku, w szó­stą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.