Poni­żej znaj­duje się tekst jed­no­lity Sta­tutu Fun­da­cji Hero­dot im. Ryszarda Kapuścińskiego.

STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I.

Posta­no­wie­nia ogólne

§ 1

Fun­da­cja imie­nia Ryszarda Kapu­ściń­skiego Hero­dot”, zwana dalej FUNDACJĄ, została usta­no­wiona przez Fun­da­tora Ali­cję Kapuścińską.

aktem nota­rial­nym spo­rzą­dzo­nym przed nota­riu­szem Mag­da­leną Szy­mań­ską, mają­cym swoją Kan­ce­la­rię w War­sza­wie przy ulicy Ordy­nac­kiej numer 14/4, w dniu 19 maja 2009 r. za nr Rep. A nr 5/2009, działa na pod­sta­wie prze­pi­sów  ustawy z dnia 6 kwiet­nia 1984 roku o fun­da­cjach (Dz.U. nr 21 poz. 97 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2004 r. o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­ta­ria­cie ( Dz.U.2003r. Nr 96, poz.873 ze zm.)  oraz niniej­szego statutu.

§ 2

Sie­dzibą Fun­da­cji jest mia­sto sto­łeczne Warszawa.

§ 3

Fun­da­cja działa na tere­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz poza jej gra­ni­cami w zakre­sie okre­ślo­nym obo­wią­zu­ją­cymi przepisami.

Fun­da­cja może powo­ły­wać oddziały, filie i zakłady na tere­nie  kraju i za granicą.

§ 4

Mini­strem wła­ści­wym ze względu na cel Fun­da­cji jest Mini­ster Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego, który spra­wuje nad­zór nad dzia­łal­no­ścią fundacji.

ROZDZIAŁ II.

Cele i środki działania.

§ 5

Celem Fun­da­cji jest roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści kul­tu­ro­wej ogółu spo­łecz­no­ści poprzez:

Bada­nie i popu­la­ry­zo­wa­nie twór­czo­ści Ryszarda Kapuścińskiego.

Pro­pa­go­wa­nie metod i stan­dar­dów warsz­tatu dzien­ni­kar­skiego Ryszarda Kapuścińskiego.

Pro­pa­go­wa­nie lite­ra­tury faktu o tematyce:

-  pozna­wa­nia i wza­jem­nego zro­zu­mie­nia innych ludzi oraz kultur.

- infor­mu­ją­cej o pro­ble­mach społeczno-ekonomicznych i poli­tycz­nych kra­jów Trze­ciego Świata, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem sytu­acji pokrzyw­dzo­nych  bądź dys­kry­mi­no­wa­nych osób i grup ludności,

- infor­mu­ją­cej o pro­ble­mach życia ludzi w Pol­sce pokrzyw­dzo­nych poprzez ich niski sta­tus społeczno-ekonomiczny i edukacyjny.

§ 6

Dzia­łal­ność Fun­da­cji będzie pro­wa­dzona nieodpłatnie.

§ 7

Cele Fun­da­cji będą reali­zo­wane przez:

 • fun­do­wa­nie corocz­nych  sty­pen­diów dzien­ni­ka­rzom wyło­nio­nym spo­śród kan­dy­da­tur zgło­szo­nych przez Radę Fun­da­cji i osoby współ­pra­cu­jące z Fun­da­cją i oce­nia­nych zgod­nie z regu­la­mi­nem przy­zna­wa­nia stypendiów,
 • fun­do­wa­nie sty­pen­diów  kra­jo­wych i zagra­nicz­nych stu­den­tom, dok­to­ran­tom i począt­ku­ją­cym dzien­ni­ka­rzom oraz innym oso­bom szcze­gól­nie zasłu­żo­nym dla celów Fundacji,
 • orga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie wystaw poświę­co­nych życiu i twór­czo­ści Ryszarda Kapuścińskiego,
 • ini­cjo­wa­nie debat publicz­nych, orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji, semi­na­riów, odczy­tów zwią­za­nych z celami Fundacji.

Oprócz reali­za­cji ini­cjo­wa­nych przez sie­bie przed­się­wzięć, Fun­da­cja współ­działa z innymi insty­tu­cjami, orga­ni­za­cjami i oso­bami dla osią­ga­nia wspól­nych celów sta­tu­to­wych. Współ­dzia­ła­nie to może mieć cha­rak­ter wspar­cia orga­ni­za­cyj­nego, czę­ścio­wego lub cał­ko­wi­tego finan­so­wa­nia przed­się­wzię­cia albo pomocy w uzy­ska­niu nie­zbęd­nych fun­du­szy z innych źródeł.

Fun­da­cja reali­zuje cele sta­tu­towe także poprzez człon­ko­stwo w orga­ni­za­cjach zrze­sza­ją­cych fun­da­cje pol­skie i zagra­niczne, o celach sta­tu­to­wych zbież­nych lub toż­sa­mych z celem Fundacji.

W ramach reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Fun­da­cja może ini­cjo­wać postę­po­wa­nia i przy­stę­po­wać do postę­po­wań toczą­cych się przed orga­nami wymiaru spra­wie­dli­wo­ści oraz orga­nami admi­ni­stra­cji publicz­nej w cha­rak­te­rze orga­ni­za­cji spo­łecz­nej w spo­sób i na zasa­dach okre­ślo­nych w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prawa.

ROZDZIAŁ III.

Mają­tek Fun­da­cji.

§ 8

Mają­tek Fun­da­cji sta­nowi wkład pie­niężny wnie­siony przez Fun­da­tora w kwo­cie sto tysięcy zło­tych oraz środki finan­sowe, nie­ru­cho­mo­ści i rucho­mo­ści nabyte przez Fun­da­cję w toku jej działania.

§ 9

Fun­da­cja odpo­wiada za swoje zobo­wią­za­nia całym swoim majątkiem.

§ 10

1.  Dochody Fun­da­cji pocho­dzą z:

a.  docho­dów z lokat bankowych,

b.  daro­wizn, spad­ków, zapisów,

c.  sub­wen­cji osób praw­nych i fizycznych,

d. docho­dów ze zbió­rek i imprez publicz­nych, orga­ni­zo­wa­nych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi  przepisami,

e.  docho­dów z majątku nie­ru­cho­mego i ruchomego,

f. czę­ści podatku prze­ka­za­nego przez podat­nika na rzecz orga­ni­za­cji pożytku publicz­nego, na pod­sta­wie ustawy o podatku docho­do­wym od osób fizycznych.

2. Dar­czyńca, prze­ka­zu­jąc Fun­da­cji środki mająt­kowe, może zastrzec, że środki te mają być prze­zna­czone na okre­ślony rodzaj dzia­łal­no­ści Fun­da­cji. Zarząd Fun­da­cji może nie przy­jąć tego warunku. W takim wypadku Fun­da­cja zwraca dar­czyńcy prze­ka­zane przez niego środki. Jeżeli prze­ka­za­niu środ­ków nie towa­rzy­szy okre­śle­nie celu ich wyko­rzy­sta­nia, Fun­da­cja może prze­zna­czyć je na dowolny cel statutowy.

3. Fun­da­cja nie ma prawa podej­mo­wa­nia dzia­łań pole­ga­ją­cych na:

 • udzie­la­niu poży­czek lub zabez­pie­cza­niu zobo­wią­zań mająt­kiem Fun­da­cji w sto­sunku do człon­ków Rady Fun­da­cji, człon­ków Zarządu Fun­da­cji lub pra­cow­ni­ków Fun­da­cji oraz osób, z któ­rymi człon­ko­wie Rady Fun­da­cji, Zarządu Fun­da­cji lub pra­cow­nicy Fun­da­cji pozo­stają w związku mał­żeń­skim albo w sto­sunku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­giego stop­nia albo są zwią­zani z tytułu przy­spo­so­bie­nia, opieki lub kura­teli zwane dalej „oso­bami bliskimi”,
 • prze­ka­zy­wa­niu majątku Fun­da­cji na rzecz człon­ków Rady Fun­da­cji, człon­ków Zarządu Fun­da­cji lub pra­cow­ni­ków Fun­da­cji oraz ich osób bli­skich, na zasa­dach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści, jeżeli prze­ka­za­nie to nastę­puje bez­płat­nie lub na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach,
 • wyko­rzy­sty­wa­niu majątku na rzecz człon­ków Rady Fun­da­cji, człon­ków Zarządu Fun­da­cji lub pra­cow­ni­ków Fun­da­cji oraz ich osób bli­skich na zasa­dach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich, chyba że to wyko­rzy­sta­nie jest bez­po­śred­nio zwią­zane z wyko­ny­wa­niem zadań sta­tu­to­wych Fundacji
 • zaku­pie na szcze­gól­nych zasa­dach towa­rów lub usług od pod­mio­tów, w któ­rych uczest­ni­czą człon­ko­wie Rady Fun­da­cji, Zarządu Fun­da­cji lub pra­cow­nicy Fun­da­cji oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV.

Organy Fun­da­cji.

§ 11

Orga­nami Fun­da­cji są:

1. Rada  Fun­da­cji
2. Zarząd Fundacji

§ 12

Rada Fun­da­cji jest orga­nem obli­ga­to­ryj­nym, powo­ły­wa­nym na mocy uchwały Fundatorów.

Rada Fun­da­cji składa się z 3 do 7 człon­ków, któ­rzy wybie­rają ze swego grona Prze­wod­ni­czą­cego Rady.

W skład Rady Fun­da­cji wcho­dzą Fun­da­tor oraz osoby powo­łane i odwo­ły­wane przez Fun­da­tora na czas nie­ozna­czony, spo­śród osób szcze­gól­nie zasłu­żo­nych dla reali­za­cji celów Fundacji.

W przy­padku nie­moż­no­ści powo­ły­wa­nia człon­ków Rady Fun­da­cji przez Fun­da­tora, powo­ły­wać i odwo­ły­wać człon­ków Rady Fun­da­cji będzie Rada Fun­da­cji w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały, spo­śród osób szcze­gól­nie zasłu­żo­nych dla reali­za­cji celów Fundacji.

§ 13

W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach odwo­ła­nie członka Rady może nastą­pić w wyniku taj­nego gło­so­wa­nia pozo­sta­łych jej człon­ków. Nie doty­czy to Fun­da­tora jako członka Rady.

Prze­wod­ni­czący Rady kie­ruje pra­cami Rady, repre­zen­tuje ją na zewnątrz oraz zwo­łuje i prze­wod­ni­czy zebra­niom Rady.

Człon­ko­wie Rady Fundacji:

 • nie mogą być człon­kami Zarządu Fun­da­cji ani pozo­sta­wać z człon­kami Zarządu Fun­da­cji w sto­sunku pokre­wień­stwa, powi­no­wac­twa lub pod­le­gło­ści z tytułu zatrudnienia,
 • nie mogą być ska­zani pra­wo­moc­nym wyro­kiem za prze­stęp­stwo z winy umyślnej,
 • mogą otrzy­my­wać z tytułu peł­nie­nia funk­cji członka Rady Fun­da­cji jedy­nie zwrot uza­sad­nio­nych kosz­tów udziału w posie­dze­niach Rady Fundacji.

§ 14

Rada jest orga­nem o upraw­nie­niach ini­cja­tyw­nych, opi­nio­daw­czych oraz orga­nem kon­troli wewnętrznej.

§ 15

Do zakresu dzia­ła­nia Rady Fun­da­cji należy:

 • opi­nio­wa­nie przed­sta­wio­nych przez Zarząd spra­woz­dań doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Fundacji,
 • wyra­ża­nie opi­nii we wszel­kich spra­wach doty­czą­cych Fundacji,
 • wyra­ża­nie opi­nii w spra­wach prze­ka­za­nych jej przez Zarząd,
 • nad­zór nad dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji, kon­trola dzia­łal­no­ści Zarządu.

§ 16

Rada pra­cuje na posie­dze­niach, które odby­wają się nie rza­dziej niż raz w roku.

Posie­dze­nia Rady zwo­łuje jej Prze­wod­ni­czący z wła­snej ini­cja­tywy, na wnio­sek Zarządu.

W posie­dze­niach Rady uczest­ni­czy przed­sta­wi­ciel Zarządu Fundacji.

§ 17

Uchwały Rady zapa­dają zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści ponad połowy człon­ków Rady Fun­da­cji, w tym Prze­wod­ni­czą­cego Rady Fun­da­cji. Posie­dze­nia Rady Fun­da­cji pro­wa­dzi Prze­wod­ni­czący Rady lub osoba wyzna­czona przez Prze­wod­ni­czą­cego. Przy rów­nej licz­bie gło­sów za i prze­ciw decy­duje głos Przewodniczącego.

§ 18

Rada Fun­da­cji podej­muje uchwałę o likwi­da­cji Fun­da­cji w razie osią­gnię­cia celu, dla któ­rego Fun­da­cja została usta­no­wiona lub w razie wyczer­pa­nia środ­ków finan­so­wych i majątku Fundacji.

Jeżeli Rada Fun­da­cji w uchwale, o któ­rej mowa w ust. 1 powy­żej, nie powoła likwi­da­to­rów, likwi­da­cję Fun­da­cji prze­pro­wa­dza Zarząd.

Jeżeli po likwi­da­cji Fun­da­cji pozo­staną środki finan­sowe, zostaną one prze­ka­zane na cele pożytku publicz­nego innym, wska­za­nym przez Radę Fun­da­cji, orga­ni­za­cjom pożytku publicz­nego dzia­ła­ją­cym na tery­to­rium Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, któ­rych cele sta­tu­towe zbli­żone są do celów Fundacji.

§ 19

Zarząd Fun­da­cji składa się z jed­nej do pię­ciu osób powo­ły­wa­nych i odwo­ły­wa­nych przez Radę Fun­da­cji. Powo­ła­nie nastę­puje na czas nieokreślony.

Rada Fun­da­cji powo­łuje człon­ków Zarządu, w przy­padku zarządu wie­lo­oso­bo­wego wska­zuje także Pre­zesa Zarządu.

Zarząd może wybrać ze swego grona jed­nego lub dwóch wiceprezesów.

Pre­zes Zarządu zwo­łuje posie­dze­nia Zarządu za pomocą zawia­do­mień wysy­ła­nych pocztą elek­tro­niczną, co naj­mniej 7 dni przed ter­mi­nem posie­dze­nia Zarządu.

Posie­dze­nia Zarządu będą odby­wały się nie rza­dziej niż raz w miesiącu.

§ 20

Do Zarządu Fun­da­cji należy podej­mo­wa­nie decy­zji we wszyst­kich spra­wach nie zastrze­żo­nych do kom­pe­ten­cji Fun­da­tora i Rady Fundacji.

§ 21

Zarząd w szczególności:

 • repre­zen­tuje Fun­da­cję na zewnątrz,
 • spra­wuje zarząd nad mająt­kiem Fundacji,
 • przyj­muje sub­wen­cje, daro­wi­zny, spadki i zapisy,
 • ustala regu­la­miny doty­czące orga­ni­za­cji dzia­łal­no­ści Fundacji,
 • two­rzy i znosi zakłady Fun­da­cji i inne jed­nostki organizacyjne,
 • ustala  wiel­kość  zatrud­nie­nia, zasady  wyna­gra­dza­nia  oraz  wiel­kość  środ­ków  na wyna­gro­dze­nia i nagrody dla pra­cow­ni­ków Fun­da­cji, zatrud­nio­nych w dzia­łal­no­ści statutowej.

§ 22

Zarząd podej­muje decy­zje na posie­dze­niach, w for­mie uchwał — zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści ponad połowy Człon­ków Zarządu; w razie rów­nej liczby gło­sów decy­duje głos Pre­zesa Zarządu.

Zarząd może powo­ły­wać peł­no­moc­ni­ków do kie­ro­wa­nia wyod­ręb­nioną sferą spraw nale­żą­cych do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobo­wią­zany jest przed­kła­dać Radzie Fun­da­cji Roczne Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji za rok poprzedni.

Do oceny podej­mo­wa­nych przez Fun­da­cję przed­się­wzięć Zarząd może powo­ły­wać kon­sul­tan­tów oraz ich zespoły spo­śród naukow­ców lub prak­ty­ków i zle­cać im wyko­na­nie odpo­wied­nich opracowań.

§ 23

Oświad­cze­nia woli w imie­niu Fun­da­cji składają:

 • w przy­padku Zarządu jed­no­oso­bo­wego jedyny Czło­nek Zarządu,
 • w przy­padku Zarządu wie­lo­oso­bo­wego co naj­mniej dwaj człon­ko­wie Zarządu łącznie.

§ 24

Zasady wyna­gra­dza­nia  członka Zarządu okre­śla Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ V.

Zmiana Sta­tutu.

§ 25

Zmiana Sta­tutu nie może doty­czyć istot­nych zmian celów Fundacji.

§ 26

Decy­zje w przed­mio­cie zmiany Sta­tutu podej­muje Fun­da­tor lub Rada Fun­da­cji w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały.

ROZDZIAŁ VI.

Posta­no­wie­nia końcowe.

§ 27

Dla reali­zo­wa­nia swo­ich celów Fun­da­cja może połą­czyć się z inną Fun­da­cją, za zgodą Fun­da­tora lub Rady Fundacji.

Połą­cze­nie nie może nastą­pić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmia­nie cel Fundacji.

Decy­zje w przed­mio­cie połą­cze­nia podej­muje Fun­da­tor lub Rada Fun­da­cji w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały.

§ 28

Sta­tut wcho­dzi w życie z dniem zare­je­stro­wa­nia Fun­da­cji przez wła­ściwy sąd powszechny.