REGULAMIN

Regu­la­min przy­zna­wa­nia sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego w ramach pro­gramu sty­pen­dial­nego orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Herodot.

 I. Posta­no­wie­nia ogólne

 

 1. Niniej­szy regu­la­min, zwany dalej „Regu­la­mi­nem”, przy­zna­wa­nia sty­pen­dium twór­czego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego w ramach pro­gramu sty­pen­dial­nego, orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Hero­dot, okre­śla zasady Kon­kursu na Sty­pen­dium oraz pro­gramu stypendialnego.
 2. Fun­da­to­rem sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego, zwa­nego w dal­szej czę­ści niniej­szego Regu­la­minu „Sty­pen­dium”, jest Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Hero­dot z sie­dzibą w War­sza­wie przy ulicy Pro­ku­ra­tor­skiej 11 m. 2, 02–074 w War­sza­wie, zwana w dal­szej czę­ści niniej­szego Regu­la­minu „Fundacją”.
 3. Sty­pen­dium przy­zna­wane jest w ramach pro­gramu sty­pen­dial­nego, reali­zu­ją­cego zało­że­nia sta­tu­towe Fundacji.
 4. Sty­pen­dium przy­zna­wane jest w celu reali­za­cji pro­jektu repor­ter­skiego wyłącz­nie w kate­go­rii tek­sto­wej (przez pro­jekt repor­ter­ski rozu­miany jest repor­taż, cykl repor­taży, książka reportażowa).

 II. Warunki uczest­nic­twa w pro­gra­mie sty­pen­dial­nym

 

 1. Pro­gram sty­pen­dialny, w ramach któ­rego wypła­cane jest Sty­pen­dium, trwa 12 (dwa­na­ście) mie­sięcy, momen­tem jego roz­po­czę­cia jest zawar­cie umowy stypendialnej.
 2. Uczest­ni­kami pro­gramu sty­pen­dial­nego, zwa­nymi w dal­szej czę­ści niniej­szego Regula­minu „Sty­pen­dy­stami”, mogą być osoby fizyczne, które ukoń­czyły 18 lat, a nie prze­kro­czyły 30. roku życia w momen­cie przy­zna­nia im Sty­pen­dium, tzn. 23 stycz­nia danego roku (rocz­nica śmierci patrona Fun­da­cji) będą miały mniej niż 31 lat.
 3. Sty­pen­dy­stami mogą być zarówno oby­wa­tele Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, jak i cudzo­ziemcy, ale języ­kiem reali­za­cji pro­jektu musi być język polski.
 4. Liczba Sty­pen­dy­stów w okre­sie trwa­nia pro­gramu sty­pen­dial­nego, czyli przez 12 mie­sięcy, każ­do­ra­zowo wynosi od 1 ( jed­nego) do 3 (trzech) Stypendystów.
 5. Sty­pen­dy­stą można zostać tylko raz.
 6. Stypendysta/ci wyła­niani są w Kon­kur­sie na Stypendium.

III. Kon­kurs na Stypendium

1. Kon­kurs na Sty­pen­dium, zwany dalej „Kon­kur­sem”, składa się czte­rech etapów.

1.1. Etap pierwszy

a) Etap pierw­szy ini­cjuje ogło­sze­nie o roz­po­czę­ciu naboru kan­dy­da­tów do pro­gramu sty­pen­dial­nego, zwa­nych dalej „Kandydatami”. Ogło­sze­nie odbywa się poprzez media: radio, prasę, tele­wi­zję, inter­net, media spo­łecz­no­ściowe, a także na stro­nie inter­ne­to­wej i na Face­bo­oku Fundacji.

b) Kan­dy­daci, speł­nia­jący warunki uczest­nic­twa w pro­gra­mie sty­pen­dial­nym, nad­sy­łają w ter­mi­nie do 30 dni od chwili ogło­sze­nia Kon­kursu, na podany w ogło­sze­niu adres Fun­da­cji, swoją teczkę, zwaną dalej „Teczką”, skła­da­jącą się z:

- CV Kan­dy­data z wyraź­nie zazna­czoną datą urodzenia;

- port­fo­lio (kse­ro­ko­pie lub wydruki repor­taży w licz­bie nie­prze­kra­cza­ją­cej trzech repor­taży) sta­no­wiące odzwier­cie­dle­nie dorobku twór­czego Kandydata;

- dokładny opis wnio­sko­wa­nego pro­jektu repor­ter­skiego zawierający:

 •  zało­że­nia projektu,
 •  środki i metody jego reali­za­cji (doty­czy rów­nież środ­ków finansowych),
 •  prze­wi­dy­wany rezul­tat reali­za­cji projektu,
 •  sto­pień zaan­ga­żo­wa­nia w reali­za­cję projektu,
 •  zakła­dany prze­bieg reali­za­cji projektu;

- dane kon­tak­towe Kan­dy­data (Kan­dy­dat wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych przez Fun­da­cję wyłącz­nie w celach zwią­za­nych z orga­ni­za­cją i prze­pro­wa­dze­niem Konkursu).

c) Opis wnio­sko­wa­nego pro­jektu repor­ter­skiego powi­nien być przed­sta­wiony przez Kan­dy­data w for­mie pisem­nej nie­prze­kra­cza­ją­cej zawar­to­ścią trzech stron for­matu A4, z użytą czcionką min. 12 pkt. W miarę moż­li­wo­ści wszyst­kie pozo­stałe mate­riały skła­da­jąc się na Teczkę powinny być prze­słane w for­ma­cie uwzględ­nia­ją­cym uży­cie w/w roz­miaru czcionki.

d) Kan­dy­daci mogą zgło­sić dany pro­jekt repor­ter­ski tylko raz. Teczka zawie­ra­jąca ponow­nie zgło­szony pro­jekt repor­ter­ski nie bie­rze udziału w Konkursie.

e) Mate­riały skła­da­jące się na w/w Teczkę Kan­dy­dat prze­syła w for­mie tra­dy­cyj­nej (wydruk prze­słany pocztą) na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2, 02–074 War­szawa i drogą mailową na adres e-mailowy Fun­da­cji wska­zany na stro­nie inter­ne­to­wej Fun­da­cji oraz w ogło­sze­niu o Sty­pen­dium. Datą zgło­sze­nia Teczki w for­mie prze­sła­nej drogą pocz­tową jest data stem­pla pocztowego.

1.2. Etap drugi

a) W ciągu czte­rech tygo­dni od zakoń­cze­nia naboru do pro­gramu sty­pen­dial­nego Kapi­tuła Sty­pen­dium, zwana dalej „Kapi­tułą”, doko­nuje wyboru spo­śród nade­sła­nych Teczek, kie­ru­jąc się zało­że­niami przy­zna­wa­nia Sty­pen­dium, okre­ślo­nymi w niniej­szym Regu­la­mi­nie oraz celami sta­tu­to­wymi Fundacji.

b) Człon­ko­wie Kapi­tuły spo­rzą­dzają listę wybra­nych do dal­szego etapu Kon­kursu Kan­dy­da­tów, zwa­nych dalej „Fina­li­stami”, którą przed­sta­wiają Zarzą­dowi Fundacji.

c) Zarząd Fun­da­cji pisem­nie lub/i tele­fo­nicz­nie zawia­da­mia Fina­li­stę o wybo­rze Kapi­tuły. Lista Fina­li­stów zostaje podana do wia­do­mo­ści publicznej.

1.3. Etap trzeci

a) Człon­ko­wie Kapi­tuły przed wybo­rem Stypendysty/ów mogą spo­tkać się z Fina­li­stami, o czym zain­te­re­so­wane osoby zostaną poinformowane.

b) Kapi­tuła doko­nuje wyboru Stypendysty/ów spo­śród Fina­li­stów Konkursu.

c) Decy­zja o wybo­rze Stypendysty/ów zapada zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, w przy­padku rów­nego podziału gło­sów decy­duje głos Prze­wod­ni­czą­cego. Z gło­so­wa­nia Kapi­tuły oraz jego wyni­ków spo­rzą­dzany jest przez Członka Zarządu Fun­da­cji pro­to­kół, który następ­nie pod­pi­sują wszy­scy człon­ko­wie Kapi­tuły oraz ewen­tu­al­nie protokolant.

d) Etap trzeci trwa w zależ­no­ści od liczby Kan­dy­da­tów do trzech tygodni.

1.4. Etap czwarty

1. 23 stycz­nia każ­dego roku (w rocz­nicę śmierci patrona Fun­da­cji) nastę­puje ogło­sze­nie Stypendysty/ów.

2. Z Kon­kursu wyłą­czone są Teczki, któ­rych auto­rami lub współ­au­to­rami są:

a) człon­ko­wie Kapi­tuły oraz ich osoby bliskie;

b) człon­ko­wie Rady Fundacji;

c) człon­ko­wie Zarządu Fundacji;

d) pra­cow­nicy Fundacji;

e) fun­da­cje, sto­wa­rzy­sze­nia oraz inne orga­ni­za­cje repre­zen­tu­jące mło­dych twórców;

f) inne pod­mioty mogą doko­ny­wać w uza­sad­nio­nych wypad­kach zgło­szeń Teczek.

 

IV. Kapi­tuła

1.Wybór Kapi­tuły, liczeb­ność, kadencja.

1.1 Kapi­tuła składa się z 3 do 7 Człon­ków, w tym z jej Prze­wod­ni­czą­cego. Człon­ko­wie Kapi­tuły powo­ły­wani są na okres 3 lat w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały Zarządu Fundacji.

1.2 Czło­nek Kapi­tuły może zostać ponow­nie powo­łany do składu Kapi­tuły dowolną ilość razy.

1.3 Czło­nek Kapi­tuły nie może zostać odwo­łany przed upły­wem kaden­cji, na którą został powo­łany, chyba że dzia­ła­nia przez niego podej­mo­wane w spo­sób rażący są sprzeczne z zało­że­niami sta­tu­to­wymi Fun­da­cji. W/w przy­pad­kach decy­zja o odwo­ła­niu Członka Kapi­tuły nastę­puje w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały Zarządu Fundacji.

1.4 Człon­ko­stwo w Kapi­tule ustaje w chwili zło­że­nia przez Członka Kapi­tuły rezy­gna­cji, utraty przez niego w pełni zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych lub z chwilą śmierci Członka Kapi­tuły. Człon­ko­stwo w Kapi­tule jest upraw­nie­niem oso­bi­stym i nie pod­lega dziedziczeniu.

1.5 W przy­padku wska­za­nym w pkt. 1.4 Zarząd Fun­da­cji w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały powo­łuje nowego Członka Kapituły.

1.6 Człon­ko­wie Kapi­tuły wybie­rają spo­śród sie­bie Prze­wod­ni­czą­cego Kapituły.

 

V. Sty­pen­dium

 1. Sty­pen­dium przy­zna­wane jest na okres 12 (dwu­na­stu) mie­sięcy, w ciągu któ­rych Sty­pen­dy­sta zobo­wią­zuje się do pracy nad pro­jek­tem reporterskim.
 2. Kwota Sty­pen­dium wynosi 30.000,00 zło­tych netto (trzy­dzie­ści tysięcy zło­tych) i przy­zna­wana jest w dwóch tran­szach po 15.000,00 zło­tych netto (pięt­na­ście tysięcy zło­tych), wypła­ca­nych Sty­pen­dy­ście przez Zarząd Fun­da­cji. Wypłata dru­giej tran­szy Sty­pen­dium będzie uza­leż­niona od oceny przed­sta­wio­nego Kapi­tule przez Sty­pen­dy­stę spra­woz­da­nia z prze­biegu reali­za­cji pro­jektu reporterskiego.
 3. Wypłata Sty­pen­dium nastę­puje na pod­sta­wie odręb­nej Umowy sty­pen­dial­nej, zwa­nej dalej ”Umową Sty­pen­dialną”, zawar­tej przez Zarząd Fun­da­cji ze Sty­pen­dy­stą, w któ­rej zawarte są szcze­gó­łowe posta­no­wie­nia doty­czące prze­biegu pro­gramu sty­pen­dial­nego, który ma zakoń­czyć się reali­za­cją pro­jektu reporterskiego.
 4. Reali­za­cja pro­jektu repor­ter­skiego, obję­tego pro­gra­mem sty­pen­dial­nym, powinna zostać zakoń­czona naj­póź­niej w ter­mi­nie do dwóch lat od otrzy­ma­nia Sty­pen­dium. Po zakoń­cze­niu reali­za­cji pro­jektu repor­ter­skiego, przed jego publi­ka­cją, Sty­pen­dy­sta zobo­wią­zany będzie do przed­sta­wie­nia Kapi­tule, w ter­mi­nie przez nią wska­za­nym, spra­woz­da­nia z prze­biegu reali­za­cji pro­jektu repor­ter­skiego oraz przed­sta­wie­nia w/w pro­jektu. W przy­padku nie­wy­wią­za­nia się przez Sty­pen­dy­stę z reali­za­cji pro­jektu repor­ter­skiego Sty­pen­dy­sta zobo­wią­zany będzie do poin­for­mo­wa­nia Kapi­tuły o przy­czy­nach opóź­nie­nia. Kapi­tuła po zapo­zna­niu się z wyja­śnie­niami Sty­pen­dy­sty podej­mie decy­zję o prze­dłu­że­nie ter­minu na zło­że­nie pro­jektu lub stwier­dzi, że nie­zło­że­nie w ter­mi­nie pro­jektu przez Sty­pen­dy­stę jest spo­wo­do­wane przy­czy­nami leżą­cymi po jego stro­nie. W takim przy­padku Zarząd Fun­da­cji wezwie Sty­pen­dy­stę do zwrotu Sty­pen­dium w cało­ści lub w czę­ści zgod­nie z posta­no­wie­niami Umowy Stypendialnej.
 5. W celu nale­ży­tego wywią­za­nia się przez Sty­pen­dy­stę z zało­żeń pro­gramu sty­pen­dial­nego Kapi­tuła wskaże spo­śród swo­jego grona jed­nego członka, który podej­mie się roli opie­kuna Stypendysty.

 

VI. Posta­no­wie­nia końcowe

 1. Niniej­szy Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem pod­ję­cie uchwały przez Zarząd Fundacji.