Patronat fundacji Herodot nad książką "Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego"

wpis w: Uncategorized | 0

horyzonty-spotkan obrazekFun­da­cja im.Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot objęła patro­na­tem książkę autor­stwa Toma­sza Jana Chle­bow­skiego pt. “Hory­zonty spo­tkań Ryszarda Kapu­ściń­skiego”, która uka­zała się nakła­dem Wydaw­nic­twa Difin.
“Guy de Mau­pas­sant rzekł kie­dyś, że „spo­tka­nia z ludźmi czy­nią życie warte prze­ży­cia”. Pozna­jąc czło­wieka wcho­dzimy w inny świat. Jedyny w swoim rodzaju świat myśli, odczu­wa­nia, doświad­czeń oraz histo­rii życia Innego. Każde spo­tka­nie czyni nas bar­dziej ludźmi, gdy tylko zechcemy zapro­sić Innego do naszego świata, jed­no­cze­śnie przyj­mu­jąc w darze inność świata spo­ty­ka­nego czło­wieka. W taki spo­sób rodzi się rze­czy­wi­stość wza­jem­nie ubo­ga­ca­ją­cego dia­logu. Tylko dzięki spo­tka­niom możemy głę­biej wejść w obszar pozna­wa­nia samych sie­bie, innego czło­wieka, świata i Stwórcy. Owo pozna­wa­nie spra­wia, że życie czło­wieka staje się fascy­nu­jącą przy­godą, cudowną podróżą ku temu, co naj­waż­niej­sze oraz ku Temu, który naj­waż­niej­szy.
W życiu i twór­czo­ści Ryszarda Kapu­ściń­skiego ta filo­zo­fia spo­tka­nia zazna­cza się w szcze­gólny spo­sób. I o tym wła­śnie jest niniej­sza książka. O hory­zon­tach spo­tkań, które two­rzą w nas bli­skość. Autor Cesa­rza potra­fił dosko­nale, w bar­dzo lite­racki i obra­zowy spo­sób, przed­sta­wić nad­rzędną war­tość spo­tka­nia w życiu każ­dego czło­wieka. Podró­żu­jąc z Hero­do­tem, zgod­nie z mapą per­so­na­li­zmu wyty­czoną przez Lévi­nasa, z zapa­łem Mali­now­skiego, Kapu­ściń­ski prze­żywa i ana­li­zuje bogatą rze­czy­wi­stość spo­tka­nia, sta­jąc się nie tylko „tłu­ma­czem kul­tur”, ale rów­nież tłu­ma­czem czło­wieka. Książka ta jest zapro­sze­niem do wej­ścia w prze­strzeń Innego. Zapro­sze­niem do otwar­to­ści i nie­obo­jęt­no­ści, do postrze­ga­nia Innego jako war­to­ści w samym sobie. Do wyru­sze­nia w drogę ku hory­zon­tom spotkań.”

Książka do naby­cia w księ­garni inter­ne­to­wej wydaw­nic­twa Difin www.ksiegarnia.difin.pl

cena: 45 zł, stron: 230, ISBN: 978–83-7930–337-3

Źródło: www.difin.pl