Oświadczenie

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Państwo,

w imie­niu Fun­da­cji im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Hero­dot oświad­czamy, że
pro­fil facebook.com/stypendiumimryszardakapuscinskiego jest
jedy­nym ofi­cjal­nym pro­fi­lem Fun­da­cji na por­talu Face­book.
Nie pono­simy odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści umiesz­czane na pro­filu
facebook.com/FundacjaHerodot.
Chro­niąc dobre imię Fun­da­cji, a przede wszyst­kim dzia­ła­jąc w inte­re­sie
naszych Sty­pen­dy­stów, podej­miemy wszel­kie kroki, aby wyja­śnić tę sytu­ację.
Osoba, pro­wa­dząca pro­fil facebook.com/FundacjaHerodot,
pod­szywa się pod Fun­da­cję i poin­for­mo­wa­li­śmy już o tym wła­ści­cieli por­talu
Facebook.

W imie­niu Zarządu Fun­da­cji
Karo­lina Woj­cie­chow­ska
pre­zes Fun­da­cji Herodot