Nazwiska finalistów IV Programu Stypendialnego dla młodych dziennikarzy im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

zaproszenieSza­nowni Pań­stwo,
Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego na posie­dze­niu w dniu 16 stycz­nia 2015 roku wybrała pię­cioro fina­li­stów IV Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w porządku alfa­be­tycz­nym):
1. Kamil Bałuk,
2. Maciej Czar­necki,
3. Alek­san­dra Lip­czak,
4. Paweł Ska­wiń­ski,
5. Piotr Świątkowski.

Nazwi­sko Lau­re­ata zosta­nie ogło­szone 23 stycz­nia 2015 roku pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w ósmą rocz­nicę Jego śmierci (Sala Kolum­nowa w sie­dzi­bie Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, godz. 19, wstęp wolny).

Fina­li­stom gratulujemy!