Najnowsza książka pierwszego laureata Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego.

wpis w: Uncategorized | 0

czarne_resizeNakła­dem Wydaw­nic­twa Czarne uka­zała się kolejna książka pierw­szego lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego, Andrzeja Muszyń­skiego. Jest to zbiór opo­wia­dań pt. „Miedza”.

Gra­tu­lu­jemy!

„Andrzej Muszyń­ski to nowy mocny głos w pol­skiej pro­zie. Jego zbiór opo­wia­dań Mie­dza jest przej­mu­jącą i wyra­fi­no­waną lite­racko opo­wie­ścią o współ­cze­snej pro­win­cji Pol­ski i życiu na pogra­ni­czu. To rzecz o utra­cie i poszu­ki­wa­niu wspól­no­to­wo­ści, która zwy­kle oka­zuje się uto­pią, o pomie­sza­niu języ­ków i toż­sa­mo­ści. Czuła i szczera gawęda o pustych polach i wymar­łych wsiach, o ostat­nim chło­pie i ostat­niej mie­dzy – o świe­cie, który ginie, bo nie nadąża za pędem nowo­cze­sno­ści i nie umie zre­zy­gno­wać ze swo­ich war­to­ści. Ten świat wła­śnie Andrzeja Muszyń­skiego wybrał na swo­jego kro­ni­ka­rza i poetę.”

Źródło: www.czarne.com.pl