Laureatka IV Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Państwo,

Lau­re­atką IV Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego została Alek­san­dra Lipczak.

Alek­san­dra Lip­czak (ur. 1981 w Legnicy) — absol­wentka dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, stu­dio­wała też filo­lo­gię hisz­pań­ską i polo­ni­stykę w ramach Mię­dzy­wy­dzia­ło­wych Indy­wi­du­al­nych Stu­diów Huma­ni­stycz­nych. Przez pięć lat miesz­kała w Hisz­pa­nii, pomiesz­ki­wała też w Argen­ty­nie. Pisze głów­nie o Hisz­pa­nii i świe­cie hisz­pań­sko­ję­zycz­nym. Publi­kuje w “Gaze­cie Wyborczej”, “Dużym For­ma­cie”, “Wyso­kich Obca­sach”, “Poli­tyce” i Culture.pl. Mieszka w Kra­ko­wie.
Pla­nuje napi­sać książkę o Hisz­pa­nii: kraju, gdzie coś się skoń­czyło, ale nowe jesz­cze się nie zaczęło: “Poje­cha­łam do Bar­ce­lony w 2008 roku — napi­sała w pro­jek­cie kon­kur­so­wym. — Na moich oczach roz­pa­dła się opo­wieść suk­cesu. Na jej miej­sce poja­wiła się inna, dużo cie­kaw­sza: o nie­roz­wią­za­nych kon­flik­tach i duchach prze­szło­ści. O ludziach, któ­rzy – choć żyją na dru­gim krańcu Europy — mają doświad­cze­nia podobne do naszych (wojna, dyk­ta­tura, ‘powrót’ do Europy, dobro­byt), tylko zawsze o parę lat nas wyprze­dzają. I któ­rzy, kiedy myśleli, że już lepiej być nie może, z dnia na dzień zaczęli wszystko tracić.”

Wszyst­kim naszym Fina­li­stom gratulujemy!