Laureat I Stypendium Fundacji Herodot - Andrzej Muszyński

wpis w: Uncategorized | 0

Pod­czas uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cych piątą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapu­ściń­skiego wrę­czono pierw­sze sty­pen­dium Fun­da­cji Hero­dot dla mło­dego dzien­ni­ka­rza – otrzy­mał je Andrzej Muszyński.

Andrzej Muszyński
Andrzej Muszyń­ski

Andrzej Muszyń­ski: rocz­nik 1984, absol­went prawa na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­ski, Kra­kow­skiej Szkoły Sce­na­riu­szo­wej i Pol­skiej Szkoły Repor­tażu przy Insty­tu­cie Repor­tażu, podróż­nik, repor­ter, kil­ka­krot­nie wyróż­niony ogól­no­pol­skimi nagro­dami podróż­ni­czymi (m.in. za pierw­szy na świe­cie tra­wers pusz­czy Min­kebe w Gabo­nie), publi­ko­wał repor­taże i opo­wia­da­nia w „Gaze­cie Wybor­czej” („Duży For­mat”), „Natio­nal­Ge­ogra­phic Pol­ska”, „Prze­glą­dzie”, „Sto­sun­kach
Mię­dzy­na­ro­do­wych”, konflikty.wp.pl, „Res Publice Nowej”, „Znaku”, „NPM”, „Dzien­niku Pol­skim”, „Oby­wa­telu”, pismach lite­rac­kich „KZO” i „Wyspa”. Kie­dyś samot­nie prze­szedł pusty­nię Ata­camę. Zbiera mate­riały do repor­ter­skiej książki o Bir­mie, do któ­rej wyjeż­dża kilka razy w roku. Dla kilku spraw rzu­cił zawód praw­nika. Zbiera sta­ro­cie i pasjo­nuje się kosmo­lo­gią. Dziecko pol­skiej wsi. Mieszka obec­nie w Kra­ko­wie. Ostat­nio nomi­no­wany do Grand Press.

Źródło: strona inter­ne­towa Cen­trum Kapuścińskiego