Laureaci Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Tego­rocz­nymi lau­re­atami Nagrody PAP im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego, przy­zna­wa­nej w czte­rech kate­go­riach: za tek­sty, rela­cje radiowe, tele­wi­zyjne i zdję­cia, zostali:  Grzegorz Szy­ma­nik, Agnieszka Lich­ne­ro­wicz, Piotr Górecki i Maciej Nabrdalik

Jury — pod prze­wod­nic­twem pre­zesa PAP Jerzego Pacior­kow­skiego - w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Janusz Ada­mow­ski, Ste­fan Brat­kow­ski, Anna Brzezińska-Skarżyńska, Bogu­sław Chra­bota, Piotr Gabryel, Miro­sław Iko­no­wicz, Woj­ciech Jagiel­ski, Michał Kobo­sko, Jan Mio­dek, Maciej Mro­zow­ski, Hen­ryk Sam­so­no­wicz, Andrzej Tur­ski, Maria Wier­ni­kow­ska i Maciej Wie­rzyń­ski, w tym roku wyróżniło:

Grze­go­rza Szy­ma­nika za repor­taż o Bia­ło­rusi „Towa­rzy­sze, jestem waszym Fueh­re­rem” (“Gazeta Wybor­cza — Duży For­mat”, 21 kwiet­nia 2011);

Agnieszkę Lich­ne­ro­wicz za audy­cję „Broda” (Radio TOK FM) — opo­wieść o Dage­stań­czyku, który wal­cząc z admi­ni­stra­cją i sąsia­dami pró­buje hodo­wać kozy pod Warszawą;

Pio­tra Górec­kiego za mate­riał „Mas­sud – afgań­ski boha­ter” (Redak­cja Wia­do­mo­ści TVP 1);

Macieja Nabrda­lika (Agen­cja VII Photo) za foto­re­por­taż „W cie­niu Czarnobyla”.

Każdy z lau­re­atów oprócz dyplomu otrzy­mał nagrodę pie­niężną w wyso­ko­ści 20 tys. zł.

W poprzed­niej edy­cji nagrody lau­re­atami zostali: Jerzy Hasz­czyń­ski za tekst “Jemeń­ska szkoła dżi­hadu” opu­bli­ko­wany w “Rzecz­po­spo­li­tej” 23 stycz­nia 2010 r. oraz Michał Żakow­ski z Redak­cji Aktu­al­no­ści I Pro­gramu Pol­skiego Radia za mate­riał radiowy “Ateny — kasy fiskalne”.