Konferencja prasowa poświęcona 6. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki i Konkursowi Edukacyjnemu dla Młodzieży.

wpis w: Uncategorized | 0
 
BUSZ 2015 (1) m
 
 
 
 
Mia­sto Sto­łeczne Warszawa,
Sto­łeczne Cen­trum Edu­ka­cji Kulturalnej
i „Gazeta Wyborcza”
zapra­szają
na kon­fe­ren­cję prasową
poświę­coną 6. edy­cji Nagrody im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego za Repor­taż Literacki
i Kon­kur­sowi Edu­ka­cyj­nemu dla Młodzieży,
który jest inspi­ro­wany książką Patrona Nagrody „Busz po polsku”.
 
W pro­gra­mie m.in.:
infor­ma­cja o warsz­ta­tach dzien­ni­kar­skich dla mło­dzieży i kon­kur­sie edu­ka­cyj­nym „Mój Busz po polsku”,
przed­sta­wie­nie naszej nowej ini­cja­tywy – Nagrody Trans­la­tor­skiej dla Tłu­ma­czy Ryszarda Kapuścińskiego,
ogło­sze­nie 10 ksią­żek nomi­no­wa­nych do Nagrody.
 
W kon­fe­ren­cji udział wezmą:
Ali­cja Kapu­ściń­ska – hono­rowy patron Nagrody,
Rene Maisner – córka pisarza,
Jaro­sław Jóź­wiak – zastępca Pre­zy­denta m.st. Warszawy,
Joanna Gospo­dar­czyk – dyrek­tor Biura Edu­ka­cji m.st. Warszawy,
Tomasz Thun-Janowski – dyrek­tor Biura Kul­tury m.st. Warszawy,
Woj­ciech Felik­siak – dyrek­tor Sto­łecz­nego Cen­trum Edu­ka­cji Kulturalnej,
Maciej Zaremba Bie­law­ski – prze­wod­ni­czący jury Nagrody im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego za Repor­taż Literacki
i gość spe­cjalny Vera Ver­diani – wło­ska tłu­maczka Ryszarda Kapuścińskiego.
Kon­fe­ren­cję popro­wa­dzi sekre­tarz Nagrody Bożena Dudko.
 
Wto­rek, 3 marca, godz. 12:00
Stara Pro­chow­nia, ul. Boleść 2
Wstęp wolny