Konferencja prasowa poświęcona 5. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

logo_nagrodyMia­sto st. War­szawa, Sto­łeczne Cen­trum Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej i „Gazeta Wybor­cza” zapra­szają na kon­fe­ren­cję pra­sową poświę­coną 5. edy­cji Nagrody im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego za repor­taż lite­racki i Kon­kur­sowi Edu­ka­cyj­nemu dla Mło­dzieży, który jest inspi­ro­wany książką Patrona Nagrody „Busz po polsku”.

W pro­gra­mie m.in.: infor­ma­cja o warsz­ta­tach dzien­ni­kar­skich dla mło­dzieży i kon­kur­sie edu­ka­cyj­nym „Mój ‘Busz po pol­sku’”, ogło­sze­nie 10 ksią­żek nomi­no­wa­nych do Nagrody.

W kon­fe­ren­cji udział wezmą: Ali­cja Kapu­ściń­ska — żona pisa­rza, hono­rowy patron Nagrody, Wło­dzi­mierz Paszyń­ski — zastępca Pre­zy­denta m.st. War­szawy, Joanna Gospo­dar­czyk — dyrek­tor Biura Edu­ka­cji m.st. War­szawy, Tomasz Thun-Janowski — dyrek­tor Biura Kul­tury m.st. War­szawy, Woj­ciech Felik­siak — dyrek­tor Sto­łecz­nego Cen­trum Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej, Maciej Zaremba Bie­law­ski — prze­wod­ni­czący jury Nagrody im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego za repor­taż lite­racki. Kon­fe­ren­cję popro­wa­dzi sekre­tarz Nagrody Bożena Dudko.

Wto­rek, 4 marca, godz. 12:00 Stara Pro­chow­nia, ul. Boleść 2 Wstęp wolny