Koncert Kwartetu Smyczkowego Violinofonica

wpis w: Uncategorized | 0

W pro­gra­mie  uro­czy­sto­ści poświę­co­nej pamięci Ryszarda Kapu­ściń­skiego znaj­dzie się rów­nież kon­cert Kwar­tetu Smycz­ko­wego Vio­li­no­fo­nica w skła­dzie: Agnieszka Maru­cha, Ayong Heo, Kinga Zlot i Sumin Gwon.

War­szawa, 23 stycz­nia, godzina 18:00

Sala Kolum­nowa Gma­chu Pomuzealnego

(sie­dziba Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28)

 

Źródło fotografii: http://www.agamarucha.com/galeria/