Kapituła V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Przed­sta­wiamy Wam naszą tego­roczną Kapi­tułę, która będzie oce­niać Wasze zgło­sze­nia. Jej skład nie­znacz­nie się zmienił.

W kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej:
Sła­wo­mir Popo­wski,
Elż­bieta Sawicka,
Filip Sprin­ger,
Mał­go­rzata Szejnert

S. Popowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor foto­gra­fii: Bar­tosz Bob­kow­ski / Agen­cja Gazeta

filip_springer001

 

 

 

 

 

Foto­gra­fia: Archi­wum Wydaw­nic­twa Czarne

M. Szejnert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor foto­gra­fii: Mag­da­lena Wdowicz-Wierzbowska