Kapituła IV Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego rozpoczęła prace nad wyłonieniem Stypendysty

wpis w: Uncategorized | 0

04_11_2013Sza­nowni Państwo,

Kapi­tuła otrzy­mała już wszyst­kie nade­słane przez Kan­dy­da­tów Teczki i roz­po­częła prace nad wyło­nie­niem naszego następ­nego Sty­pen­dy­sty. W tym roku otrzy­ma­li­śmy 73 zgło­sze­nia do Kon­kursu Sty­pen­dial­nego.
Po 7 stycz­nia 2015 roku podamy nazwi­ska Fina­li­stów IV Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Życzymy twór­czego i szczę­śli­wego Nowego Roku!