Numer KRS: 0000346389
REGON: 142184978
NIP: 7010219347
Rejestr: POZYCJA KRSREJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Aktu­alna Nazwa: FUNDACJA IMIENIA RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO-HERODOT
Forma Prawna: FUNDACJA
Woje­wódz­two: MAZOWIECKIE
Powiat: M.ST. WARSZAWA
Gmina: M.ST. WARSZAWA
Miej­sco­wość: WARSZAWA
Ulica: PROKURATORSKA
Nr domu: 11
Nr lokalu: 2
Kod pocz­towy: 02–074
Poczta: WARSZAWA

Data reje­stra­cji: 15 stycz­nia 2010

Poni­żej skład Rady Fun­da­cji:
Ali­cja Kapu­ściń­ska
Daniel Adam Rot­feld
Cze­sław Apie­cio­nek
Sła­wo­mir Popowski

Pre­zes Fun­da­cji:
Karo­lina M. Wojciechowska