Niezane zdjęcia Kapuścińskiego po raz pierwszy pokazane poza Polską

wpis w: Uncategorized | 0
Pierw­szą zagra­niczną wystawę odkry­tych kilka lat temu foto­gra­fii autor­stwa wybit­nego pol­skiego repor­ta­ży­sty Ryszarda Kapu­ściń­skiego, wyko­na­nych pod­czas podróży do byłych repu­blik Związku Radziec­kiego, Hisz­pa­nie mogą oglą­dać w Madry­cie. Wyda­rze­nie współ­or­ga­ni­zuje tam­tej­szy Insty­tut Polski.

news_mszPrace zgro­ma­dzone na wysta­wie pt. “Zmierzch impe­rium” zostały odna­le­zione kilka lat temu w pry­wat­nym archi­wum repor­tera. Powstały w latach 1989–1991, pod­czas liczą­cej ok. 60 tys. kilo­me­trów podróży po 15 kra­jach daw­nego ZSRR w tym m.in. Rosji, Gru­zji, Azer­bej­dżanu i Armenii.

Ryszard Kapu­ściń­ski sam pla­no­wał przy­go­to­wa­nie takiej wystawy. Wybrał i wyka­dro­wał foto­gra­fie, zar­chi­wi­zo­wał w koper­tach nega­tywy. W takiej for­mie prze­le­żały lata. Po raz pierw­szy zostały zapre­zen­to­wane w war­szaw­skiej “Zachę­cie” w 2010 r. na wysta­wie przy­go­to­wa­nej przez Iza­belę Wojciechowską.

Insty­tutu Pol­ski w Madry­cie wspól­nie z Fun­da­cją Hero­dot im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego oraz pre­sti­żo­wym cen­trum kul­tury Casa del Lec­tor  pre­zen­tują od 4 kwiet­nia 2013 r. wystawę zdjęć skła­da­ją­cych się na cykl „Zmierzch Impe­rium”. Można ją oglą­dać do 2 czerwca 2013 r.

Dotych­czas eks­po­zy­cja wzbu­dziła w Hisz­pa­nii ogromne zain­te­re­so­wa­nie publicz­no­ści i mediów. Dzien­nik ABC opu­bli­ko­wał wywiad Woj­cie­cha Górec­kiego (z 1993 r.) z Kapu­ściń­skim o jego podróży po Rosji oraz wypo­wie­dzi repor­tera o roli foto­gra­fii w jego życiu, opa­tru­jąc tekst obszer­nym mate­ria­łem zdjęciowym.

Twór­czość lite­racka i repor­ter­ska Ryszarda Kapu­ściń­skiego jest nie­zwy­kle popu­larna w kra­jach hisz­pań­sko­ję­zycz­nych. Autor „Impe­rium” otrzy­mał w 2003 roku pre­sti­żową nagrodę Księ­cia Astu­rii, zwaną hisz­pań­skim Noblem.

źródło: Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych RP