Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 5. Marek Szymaniak

wpis w: Uncategorized | 0

5. Marek Szymaniak

Dzi­siaj “Zapaść” — plan pro­jektu repor­ter­skiego Marka Szymaniaka.

Nie­mal poło­wie z 255 śred­nich miast w Pol­sce grozi zapaść — i to wła­śnie o życiu w takich, cza­sem zmar­gi­na­li­zo­wa­nych miej­scach będzie opo­wia­dała moja książka. Chciał­bym dać w niej głos tym, któ­rych czę­sto nie sły­chać z per­spek­tywy naj­więk­szych aglo­me­ra­cji. Spraw­dzić, kto i dla­czego pozo­stał a kto miał odwagę wró­cić m.in. do Prud­nika, Haj­nówki czy Bar­to­szyc, czyli miast naj­bar­dziej zagro­żo­nych zapa­ścią oraz jakie ma się marze­nia żyjąc w mie­ście, które ma cze­kać kataklizm?

Z dru­giej strony zaj­rzę też do miast i mia­ste­czek, które mimo swo­jego nie­ko­rzyst­nego poło­że­nia odno­szą suk­cesy i stają się swo­jego rodzaju labo­ra­to­riami zmian. Za takie mia­sto należy uznać m.in. Ostrów Wiel­ko­pol­ski, gdzie stwo­rzono sys­tem budowy tanich miesz­kań, który stał się pod­wa­liną rzą­do­wego pro­gramu Miesz­ka­nie plus, czy gminę Karcz­mi­ska, która jako pierw­sza w Pol­sce uru­cho­miła wła­sną komu­ni­ka­cję wiej­ską, bo pry­watni prze­woź­nicy nie chcieli tam jeździć.”

Marek Szy­ma­niak (ur. 1988), kra­sno­sta­wia­nin miesz­ka­jący na war­szaw­skim Gro­cho­wie. Jest redak­to­rem i dzien­ni­ka­rzem działu biz­ne­so­wego por­talu TVN24.pl. Publi­ko­wał repor­taże na łamach “Dużego For­matu”, a także tygo­dnika “New­sweek Pol­ska”. W 2018 roku ukaże się jego debiu­tancka książka — zbiór repor­taży o pol­skim rynku pracy.

Autor foto­gra­fii: Anna Brodzik