Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 4. Arkadiusz Lorenc

wpis w: Uncategorized | 0

4. Arka­diusz Lorenc

Sta­ni­sława Nar­del­lego uważa się za pierw­szego pol­skiego bio­ener­go­te­ra­peutę. Ten cha­ry­zma­tyczny męż­czy­zna, który dopiero w wieku doj­rza­łym odkrył swoje nie­zwy­kłe pre­dys­po­zy­cje, leczył swo­ich pacjen­tów mię­dzy innymi pod­czas sean­sów zbio­ro­wych. Orga­ni­zo­wano je na początku lat 80. ubie­głego wieku na sta­dio­nach i w dużych halach, bo jed­no­ra­zowo brało w nich udział nawet kil­ka­dzie­siąt tysięcy ludzi. Sza­cuje się, że Nar­delli miał w sumie ponad dwa miliony pacjen­tów, a w jego dzia­łal­ność anga­żo­wały się też setki leka­rzy i eks­per­tów, któ­rzy skru­pu­lat­nie przy­glą­dali się pracy bio­ener­go­te­ra­peuty. Ze względu na to, a także ze względu na duże zain­te­re­so­wa­nie opi­nii publicz­nej jego dzia­łal­no­ścią, z pew­no­ścią można okre­ślać ją mia­nem zja­wi­ska spo­łecz­nego: takiego, obok któ­rego nie można przejść obo­jęt­nie, bo sta­nowi ono ważną część histo­rii spo­łecz­nej Pol­ski w latach 80. Tym­cza­sem odnieść można wra­że­nie, że została ona prze­mil­czana: nie ma współ­cze­snych mate­ria­łów repor­ter­skich na ten temat. Nikt dotych­czas nie pod­jął się grun­tow­nego zdo­ku­men­to­wa­nia jego życia i dzia­łal­no­ści. Mój pro­jekt zakłada napi­sa­nie książki repor­ter­skiej, która opo­wie histo­rię Nar­del­lego — czło­wieka, który, jak sam mówił w wywia­dach, stał się „nie­wol­ni­kiem wła­snych predyspozycji”.

Arka­diusz Lorenc (ur. 1993) — absol­went filo­lo­gii ger­mań­skiej i Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Jego tek­sty uka­zy­wały się m.in. w „Poli­tyce”, „Dużym For­ma­cie”, „Maga­zy­nie Świą­tecz­nym”, „Tygo­dniku Powszech­nym” czy mie­sięcz­niku „Natio­nal Geo­gra­phic Tra­ve­ler”. W pracy dzien­ni­kar­skiej inte­re­sują go tematy spo­łeczne i oby­cza­jowe. Mieszka i pra­cuje w Łodzi.

Autor foto­gra­fii: Agnieszka Stępka