Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 3. Magdalena Idem

wpis w: Uncategorized | 0

3. Mag­da­lena Idem

W mojej książce repor­ter­skiej chcia­ła­bym zająć się tema­tem “pol­skiego dino­zaura”. Od tego odko­pa­nego na pustyni Gobi przez pol­ską pale­on­to­lożkę Zofię Kielan-Jaworowską, przez tego, który “cie­szy oko” w jed­nym z dwu­dzie­stu pol­skich dino­par­ków, a koń­cząc na tym, który w Polaku sie­dzi. Inte­re­suje mnie jak to się stało, że uwie­rzy­li­śmy w naro­do­wego dino­zaura. Jak powstał dino-turysta? Czy dino­zaur jest meta­forą pol­skiej przedsiębiorczości?”

Mag­da­lena Idem (ur. 1993)- repor­terka i dok­to­rantka. Tek­sty publi­ko­wała m.in w “Dużym For­ma­cie”, “Wyso­kich Obca­sach”, “Wyso­kich Obca­sach EXTRA”, “Poli­tyce”, “Dwu­ty­go­dniku”. Lau­re­atka Sty­pen­dium im. Leopolda Ungera. Przy­go­to­wuje dok­to­rat w Zakła­dzie Geno­lo­gii Dzien­ni­kar­skiej i Histo­rii Mediów UJ.

Autor foto­gra­fii: Piotr Idem