Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 2. Rafał Hetman

wpis w: Uncategorized | 0

2. Rafał Hetman

W ramach kon­kur­so­wego pro­jektu chcę napi­sać repor­ter­ską książkę o mia­steczku na Lubelsz­czyź­nie, w któ­rym przed II wojną świa­tową dzie­więć­dzie­siąt trzy pro­cent miesz­kań­ców sta­no­wili Żydzi. Wojnę prze­żyło tylko pięt­na­stu. Od 1944 roku domy daw­nych wła­ści­cieli zaczęli przej­mo­wać oko­liczni rol­nicy i rze­mieśl­nicy. Inte­re­suje mnie, jak prze­bie­gał pro­ces zado­ma­wia­nia się nowych miesz­kań­ców. Jak szybko o Żydach zapo­mi­nano? Chciał­bym opo­wie­dzieć powo­jenną histo­rię mia­steczka przez pry­zmat indy­wi­du­al­nych losów ludzi. Chcę napi­sać o Boże­nie, która jako mała dziew­czyna w kilka lat po woj­nie stra­szyła sąsia­dów zna­le­zioną czaszką Żyda, a po latach została wraz z mężem dobro­wolną opie­kunką miej­sco­wego cmen­ta­rza żydow­skiego. Opo­wie­dzieć o księ­dzu Paw­łow­skim, który uro­dził się w żydow­skiej rodzi­nie, a po woj­nie przy­jął chrzest i został księ­dzem. Inte­re­suje mnie też, jak ewo­lu­owała pamięć/niepamięć o pol­skich Żydach po 1945 roku. Komu zale­żało, by tę pamięć utrzy­mać? Kto chciał jak naj­szyb­ciej zapo­mnieć? Dla­czego poli­cyjną kozę zbu­do­waną przez Gestapo z macew roze­brano dopiero w latach dwu­ty­sięcz­nych? Dla­czego w gmi­nie nadal nie ma kościoła? W jaki spo­sób macewy wyra­stają na ścieżce? Dla­czego Anna dopiero teraz zde­cy­do­wała się opo­wie­dzieć o skar­bie, który jej ojciec zna­lazł pod­czas remontu domu?”

Rafał Het­man (ur. 1987) – blo­ger i repor­ter. Od czte­rech lat pro­wa­dzi blog o lite­ra­tu­rze faktu CzytamRecenzuję.pl. Publi­ko­wał m.in. w „Gaze­cie Wybor­czej”, dzien­niku „Pol­ska the Times”, czy w maga­zy­nie żydow­skim „Chi­dusz”. Wcze­śniej pra­co­wał w por­talu TVN24.pl oraz pro­wa­dził wła­sny lokalny por­tal Jastrzę­bie Online.

Autor foto­gra­fii: Rafał Hetman