Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 1. Maria Hawranek

wpis w: Uncategorized | 0

1. Maria Hawranek

W ramach pro­jektu „Swoi” napi­szę repor­ter­ską książkę o zde­rze­niu rodzin z dwóch odmien­nych, a jed­nak prze­ko­na­nych o swo­jej pol­sko­ści świa­tów: rdzen­nie gór­no­ślą­skiej rodziny z repa­trian­tami z Kre­sów. O co-piątkowej rywa­li­za­cji pie­ro­gów z żurem. O cze­skich Haw­ran­kach i nie­miec­kich, spo­lo­ni­zo­wa­nych Geisle­rach. Chcę zro­zu­mieć co dla moich krew­nych zna­czyła pol­skość, śląskość, a co nie­miec­kość – bo, że coś zupeł­nie innego, to pewne. Kim byli dla nich obcy? Kim swoi? Jak w ogóle two­rzy się wspól­nota? Chce też opi­sać różne stra­te­gie prze­ży­wa­nia wojen­nej traumy. Moje opo­wie­ści sku­pią się na per­spek­ty­wie kobiet, które widzą, że wojna to prze­peł­nione tru­pami wię­zie­nia, naloty i bieda, ale także: tańce przy pate­fo­nie, nowe sukienki i tęsk­noty za miło­ścią. Inte­re­sują mnie rów­nież róż­nice w zapa­mię­ty­wa­niu. Dla mojego poko­le­nia bab­cia Irenka to uro­cza stara panna z wyboru, w jej pamięt­niku z 1940 roku czy­tam jed­nak: „Zdaje mi się, że mam powo­ła­nie do życia mał­żeń­skiego.” Co tak naprawdę wiemy o naj­bliż­szych? Jestem bar­dzo cie­kawa, jakich pytań będę bała się zada­wać, a jakie wzbu­dzą w moich roz­mów­cach dys­kom­fort. Na które z nich nie otrzy­mam odpowiedzi?”

Maria Haw­ra­nek (ur.1987)- nie­za­leżna repor­terka, publi­kuje m.in. w Dużym For­ma­cie, Wyso­kich Obca­sach, Tygo­dniku Powszech­nym. Część roku pra­cuje w Pol­sce, część w Ame­ryce Łaciń­skiej. Wspól­nie z Szy­mo­nem Oprysz­kiem napi­sała książkę repor­ter­ską „Tań­czymy już tylko w Zaduszki” (Znak, 2016), obec­nie pra­cują nad kolejną, z Uru­gwaju, dla Wydaw­nic­twa Czarne. Nomi­no­wana do Sty­pen­dium New­swe­eka Teresy Torań­skiej (2015). Sty­pen­dystka Wyszeh­radz­kich Rezy­den­cji Lite­rac­kich (2017).

Autor foto­gra­fii: Mate­usz Skwarczek