Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0
Sza­nowni Państwo,
 
Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego na posie­dze­niu w dniu 13 stycz­nia 2016 roku wybrała pię­cioro fina­li­stów V Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w porządku alfabetycznym):
1. Kamil Bałuk,
2. Anna Goc,
3. Marta Mazuś,
4. Krzysz­tof Stephan,
5. Marek Szymaniak.
Nazwi­sko Lau­re­ata zosta­nie ogło­szone 23 stycz­nia 2016 roku pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w dzie­wiątą rocz­nicę Jego śmierci (Sala Kolum­nowa w sie­dzi­bie Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, godz. 18, wstęp wolny).
 
Fina­li­stom gratulujemy!