Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Marek Szymaniak

wpis w: Uncategorized | 0

Marek Szy­ma­niak (ur. 1988) — jest dzien­ni­ka­rzem, ale marzy, aby zostać repor­te­rem. Obec­nie od ponad dwóch lat pra­cuje w por­ta­lach infor­ma­cyj­nych: TVN24 Biz­nes i Świat.pl oraz TVN24.pl. Wcze­śniej zwią­zany z tytu­łami wydaw­nic­twa Pol­ska Press Grupa: lokal­nym “Kurie­rem Lubel­skim” oraz war­szaw­skim “Naszym Mia­stem”. Publi­ko­wał repor­taże na łamach “Dużego For­matu”, a także tygo­dnika “New­sweek Polska”.

Z wykształ­ce­nia doku­men­ta­li­sta i kul­tu­ro­znawca. Absol­went m.in. Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego oraz Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli­nie, a także Pol­skiej Szkoły Reportażu.

W ramach kon­kur­so­wego pro­jektu chce stwo­rzyć repor­ter­ską książkę, która opo­wia­da­łaby o tym, jak współ­cze­śnie dla rzą­dzą­cych wzrost PKB stał się waż­niej­szy od oby­wa­teli oraz jak goniące za zyskiem kor­po­ra­cje i ego­izm kon­su­men­tów zmie­niły zawo­dowe, a w efek­cie rów­nież pry­watne życie nie­mal każ­dego z nas.