Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Krzysztof Stephan

wpis w: Uncategorized | 0

Krzysz­tof Ste­phan (rocz­nik ’90) — repor­ter, stu­dio­wał poli­tykę spo­łeczną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu. Od 2012 roku współ­pra­cuje z dwu­ty­go­dni­kiem „Repor­ter lesz­czyń­ski”; jego tek­sty publi­ko­wał maga­zyn „Zwier­cia­dło”, dzien­nik „Głos Wiel­ko­pol­ski” oraz ser­wis „Lek­tury repor­tera” i „naszemiasto.leszno”. Zdo­bywca wyróż­nie­nia hono­ro­wego w kon­kur­sie Wiel­ko­pol­skiego Oddziału Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy Pol­skich za rok 2013.