Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Kamil Bałuk

wpis w: Uncategorized | 0

Kamil Bałuk (ur. 1988) — absol­went MISH UWr oraz Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Publi­ko­wał w Dużym For­ma­cie, NaTemat.pl oraz w zbio­rach “Grzech jest kobietą” i “Tutaj drzwi trzeba otwie­rać powoli”. Za repor­taże pra­sowe czte­ro­krot­nie nomi­no­wany do Sty­pen­dium New­swe­eka im. T. Torań­skiej. Dok­to­rant na Dzien­ni­kar­stwie UWr., zaj­muje się per­spek­ty­wami repor­tażu mul­ti­me­dial­nego w inter­ne­cie. Współ­or­ga­ni­zuje wyda­rze­nia w Insty­tu­cie Repor­tażu w War­sza­wie. Pra­cuje nad debiu­tancką książką repor­ter­ską, któ­rej pro­jekt zna­lazł się w zeszło­rocz­nym finale Sty­pen­dium im. R. Kapuścińskiego.