Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Anna Goc

wpis w: Uncategorized | 0

Z dumą przed­sta­wiamy naszych tego­rocz­nych Fina­li­stów.
Zaczy­namy od Pań:)

Anna Goc (ur. 1987) – dzien­ni­karka i redak­torka “Tygo­dnika Powszech­nego”, autorka repor­taży i wywia­dów. Zaj­muje się tema­tami spo­łecz­nymi, zwią­za­nymi z mniej­szo­ściami i dys­kry­mi­na­cją, także zagad­nie­niem rela­cji polsko-żydowskich. Dok­to­rantka na Wydziale Polo­ni­styki Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, w swo­jej pracy nauko­wej bada język nie­na­wi­ści. Do 2012 r. dzien­ni­karka kra­kow­skiej redak­cji “Gazety Wybor­czej”. W 2011 roku ode­brała Nagrodę Dzien­ni­ka­rzy Mało­pol­ski w kate­go­rii “News prasa” za cykl arty­ku­łów o mon­gol­skiej rodzi­nie Bat­da­vaa, opu­bli­ko­wa­nych na łamach “Gazety Wybor­czej”. Za wywiad “In vitro z miło­ści”, który uka­zał się w lipcu 2015 r. w “Tygo­dniku Powszech­nym”, nomi­no­wana do XI edy­cji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woy­cie­chow­skiego. Jest współ­au­torką książki – zbioru repor­taży o pol­skim Kościele – która jest przy­go­to­wy­wana do wydania.