Finaliści III Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego Fundacji Herodot

wpis w: Uncategorized | 0

Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego w skła­dzie: Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert i Mariusz Szczygieł, w obec­no­ści: Fun­da­torki Ali­cji Kapu­ściń­skiej i Pani Rene Maisner, na posie­dze­niu w dn. 16 stycz­nia 2014 r. wybrała pię­cioro fina­li­stów 3. Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w porządku alfabetycznym):

1. Mag­da­lena Kiciń­ska,
2. Kinga Mar­kow­ska,
3. Filip Skrońc,
4. Filip Sprin­ger,
5. Maciej Wasielewski.

Nazwi­sko lau­re­ata zosta­nie ogło­szone 23 stycz­nia 2014 r. pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 7. rocz­nicę Jego śmierci (Sala Kolum­nowa w sie­dzi­bie Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, godz. 19, wstęp wolny).