Finaliści II Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego Fundacji Herodot

wpis w: Uncategorized | 0

Urszula Jabłoń­ska (ur.1980) – absol­wentka japo­ni­styki na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Pra­co­wała jako dzien­ni­karka w “Gaze­cie Wybor­czej”, potem jako wice­na­czelna maga­zynu “Exklu­siv”. Obec­nie jest fre­elan­cerką i pisze repor­taże do “Dużego For­matu” oraz “Wyso­kich Obca­sów”. Inte­re­suje się przede wszyst­kim tema­tyką rodzinną i spo­łeczną. Za tekst “Jajecz­kami się podzielę”, opi­su­jący pro­blemy w ban­kach komó­rek jajo­wych, otrzy­mała nagrodę Grand Press 2012 w kate­go­rii repor­taż pra­sowy.
Pro­jekt repor­ter­ski zgło­szony do Kon­kursu Sty­pen­dial­nego to podróż śladami pol­skiego emi­granta Marka B., który w latach 80. wyje­chał do USA, by szybko się wzbo­ga­cić i pomóc rodzi­nie. Będzie to próba odtwo­rze­nia jego losów z setek listów, które pisał do rodziny, połą­czoną z wyprawą do USA jego śladami. Podróż ta będzie także pre­tek­stem do opo­wie­ści o losach innych Pola­ków, któ­rzy w ciągu ostat­nich 30 lat wyje­chali do USA. Być może uda się zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nia: jak i dla­czego Marek zginął?

Filip Sprin­ger (ur. 1982) – repor­ter i fotograf. Jego debiut – książka “Mie­dzianka. Histo­ria zni­ka­nia” – zna­lazł się w finale Nagrody im. R. Kapu­ściń­skiego za Repor­taż Lite­racki 2011 i Lite­rac­kiej Nagrody Nike 2012. Był także nomi­no­wany do Nagrody Lite­rac­kiej Gdy­nia 2012 i Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej Nagrody Lite­rac­kiej Ange­lus 2012. Jego druga książka,  “Źle uro­dzone. Repor­taże o archi­tek­tu­rze PRL-u” została wybrana Książką Roku 2012 w ple­bi­scy­cie Trójki. Jest sty­pen­dy­stą Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego (2010) oraz pro­gramu Młoda Pol­ska Naro­do­wego Cen­trum Kul­tury (2012). W 2013 roku ukażą się jego dwie książki. W “Zaczy­nie” przed­stawi syl­wetki dwojga wybit­nych pol­skich archi­tek­tów – wizjo­ne­rów: Zofii i Oskara Han­se­nów. W “Prze­wod­niku po śmiet­niku” zaj­mie się zja­wi­skiem degra­da­cji prze­strzeni publicz­nej w Pol­sce. Pro­jekt, z jakim apli­ko­wał do Kon­kursu Sty­pan­dial­nego, jest kon­ty­nu­acją jego zain­te­re­so­wań prze­strze­nią. “Obie­canki” (tytuł robo­czy) będą próbą zmie­rze­nia się z tema­tem prze­strzeni wyklu­czo­nych miast i dziel­nic, które zostały skre­ślone z mapy pol­skiego sukcesu. Mają być także opo­wie­ścią o wysiłku, jaki miesz­kańcy tych miejsc muszą codzien­nie podej­mo­wać, by stwo­rzyć ich nowe oblicze.

Witold Sza­błow­ski (ur. 1980) – autor nomi­no­wa­nej do NIKE książki “Zabójca z mia­sta moreli. Repor­taże z Tur­cji” i współ­au­tor książki “Nasz mały PRL”. Lau­reat Nagrody dzien­ni­kar­skiej Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Od sze­ściu lat repor­ter “Dużego Formatu”.

Pro­jekt zgło­szony do Kon­kursu Sty­pen­dial­nego ma tytuł “Dzieci Muba­raka”. Ma to być opo­wieść o Egip­cja­nach, któ­rzy oba­lili pre­zy­denta Hosniego Muba­raka, a dziś czują się przez niego osie­ro­ceni. Znów pro­te­stują. Znów prze­sia­dują na placu Tah­rir. Prze­ciw Izra­elowi. Za Izra­elem. Prze­ciw Ame­ryce. Za Ame­ryką. Prze­ciw isla­mi­za­cji. Za isla­mi­za­cją. Codzien­nie.
Autor chce razem z nimi sie­dzieć na placu Tah­rir, słu­chać ich gło­sów i napi­sać książkę o Egip­cie w momen­cie Wiel­kiej Zmiany. Chce także poszu­kać wspól­nych cech trans­for­ma­cji. Czy coś łączy Pol­skę z prze­łomu lat 80. i 90. i współ­cze­sny Egipt? Dla­czego, kiedy dawni lide­rzy „Soli­dar­no­ści” – Bog­dan Boru­se­wicz i Zbi­gniew Bujak – zna­leźli się na placu Tah­rir, pro­te­stu­jący nie chcieli słu­chać ich rad?
Wresz­cie – jaką cenę płaci się za trans­for­ma­cję? I jak daleko trzeba – i można – zmie­nić samego siebie?

Marta Sza­rejko (ur. 1983) – dzien­ni­karka. Stu­dio­wała kul­tu­ro­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Publi­ko­wała w “Dużym For­ma­cie”, “Kul­tu­rze Mia­sta”, “Nowych Książ­kach”, “op.cit.” Przez cze­try lata do maga­zynu kul­tu­ral­nego “Bluszcz” pisała repor­taże i recen­zje, wywiady z pisa­rzami, reży­se­rami i muzy­kami. Autorka książki o bez­dom­nych pt. “Nie ma o czym mówić”, za którą została nomi­no­wana do Lite­rac­kiej Nagrody Ange­lus. Od roku pro­wa­dzi klub książ­kowy w gale­rii Kor­de­garda. Współ­pra­cuje z maga­zy­nem lite­rac­kim “Chimera”.

Pro­jekt zgło­szony do Kon­kursu Sty­pen­dial­nego to cykl repor­taży o trzy­dzie­sto­lat­kach, któ­rzy kil­ka­na­ście lat temu przy­je­chali do War­szawy z małych miej­sco­wo­ści. I tu robią kariery. O tym, jak teraz patrzą na miej­sce, z któ­rego pocho­dzą, co myślą, kiedy tam wra­cają, jak duże mia­sto wpływa na całe ich rodziny. O oso­bach, które wie­dzą, że już nie wrócą na wieś i jed­no­cze­śnie mają świa­do­mość, że nie pocho­dzą z mia­sta. Że nigdzie nie są u siebie.

Anna Wiatr (ur. 1980) – dzien­ni­karka i socjo­lożka. Felie­to­nistka „Pulsu Medy­cyny” i zało­ży­cielka Pra­cowni Badań Jako­ścio­wych IN VIVO. Napi­sała kil­ka­na­ście repor­taży, które uka­zały się na takich por­ta­lach, jak: pion.pl, zakochanywroclaw.com, mojeopinie.pl. Autorka książki „Histo­rie intymne. Odnaj­du­jąc i tra­cąc sie­bie” (Nomos 2010), obec­nie przy­go­to­wuje do druku swoją pracę dok­tor­ską, zaty­tu­ło­waną „Pomię­dzy życiem a śmier­cią. Opo­wieść o toż­sa­mo­ści i umie­ra­niu”. Od sze­ściu lat pro­wa­dzi blog n a r r a c j e (www.narracje.blox.pl).

Pro­jekt zgło­szony do Kon­kursu Sty­pen­dial­nego to książka o Polkach wyjeż­dża­ją­cych „do opieki” w Niem­czech. Dla­czego Polki wyjeż­dżają opie­ko­wać się star­szymi Niem­kami i Niem­cami, jak sobie radzą w takiej pracy i co o niej myślą. Będzie to także oka­zja do pozna­nia dru­giej strony: co starsi ludzie sądzą o przy­jeż­dża­ją­cych do nich opie­kun­kach, jakie mają wobec nich wyma­ga­nia i jak np. sma­kują im pol­skie potrawy, które, chcąc nie chcąc, jedzą.

Ewa Wołkanowska-Kołodziej (ur. 1983) – z wykształ­ce­nia antro­po­log kul­tury, z zawodu edu­ka­torka. Współ­pra­cuje z „Gazetą Wybor­czą” i Domem Spo­tkań z Histo­rią, gdzie pro­wa­dzi zaję­cia dla dzieci. Do Kon­kursu Sty­pen­dial­nego zło­żyła pro­jekt książki o mie­ście Roche­ster w sta­nie Nowy Jork, gdzie w 1889 r. powstała firma Kodak, będąca przez pra­wie cały wiek XX naj­więk­szym pra­co­dawcą w mie­ście, a teraz znaj­duje się na skraju ban­kruc­twa. Książka „Zako­da­ko­wani” doty­czyć będzie kilku poko­leń Ame­ry­ka­nów, któ­rym firma radziła, jak np. wycho­wy­wać dzieci, w co inwe­sto­wać pie­nią­dze, które filmy oglą­dać do obiadu, gdzie grać w siat­kówkę i jak żyć.