Laureatka VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego.Magdalena Idem.

wpis w: Uncategorized | 0

Z przed­sta­wio­nych Fina­li­stów Kapi­tuła wybrała Lau­re­atkę VII edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Fun­da­cji Hero­dot. Została nią Mag­da­lena Idem.   Krót­kie uza­sad­nie­nie: Wybra­li­śmy pro­jekt pani Mag­da­leny Idem mię­dzy innym dla­tego, że zasko­czył nas swoją ory­gi­nal­no­ścią. Jest dow­cipny i prze­wrotny. Mamy nadzieję – … Con­ti­nued

Koncert Kwartetu Smyczkowego Violinofonica

wpis w: Uncategorized | 0

W pro­gra­mie  uro­czy­sto­ści poświę­co­nej pamięci Ryszarda Kapu­ściń­skiego znaj­dzie się rów­nież kon­cert Kwar­tetu Smycz­ko­wego Vio­li­no­fo­nica w skła­dzie: Agnieszka Maru­cha, Ayong Heo, Kinga Zlot i Sumin Gwon. War­szawa, 23 stycz­nia, godzina 18:00 Sala Kolum­nowa Gma­chu Pomu­ze­al­nego (sie­dziba Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28)   … Con­ti­nued

1 2 3 4 20
Facebook Icon