Relacja z "Wykładu Kapuścińskiego" Księcia Haakon na Uniwersytecie Warszawskim

wpis w: Uncategorized | 0
Książe Haakon przy­wi­tał się z obec­nymi na sali: Ali­cją Kapu­ściń­ską i Rene Meisner (żoną i córką Ryszarda Kapuścińskiego).

W ramach cyklu „Wykła­dów Kapu­ściń­skiego” 8 grud­nia 2011 r. książę Nor­we­gii Haakon wygło­sił wykład „Roz­wój i god­ność ludzka” na Uni­wer­sy­te­cie Warszawskim.

Wykład w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego był czę­ścią ini­cja­tywy “Wykła­dów Kapu­ściń­skiego”, przed­się­wzię­cia Komi­sji Euro­pej­skiej i Pro­gramu Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP). W ramach „Wykła­dów” zor­ga­ni­zo­wano do tej pory 33 wyda­rze­nia na uni­wer­sy­te­tach Unii Euro­pej­skiej pro­mu­jące wie­dzę o roz­woju i pomocy rozwojowej.

Książe Haakon został mia­no­wany Amba­sa­do­rem Dobrej Woli UNDP w 2003 roku. Jest zaan­ga­żo­wany w upo­wszech­nia­nie wie­dzy nt. pomocy roz­wo­jo­wej oraz poprawę sku­tecz­no­ści tej pomocy. W ramach wyko­ny­wa­nia swo­jej funk­cji Amba­sa­dora wizy­to­wał pro­jekty roz­wo­jowe m. in. w Mon­go­lii, Sierra Leone, Gwa­te­mali i w Nepalu.

Pod­czas wykładu w War­sza­wie Książe Haakon pod­jął pyta­nie, w jaki spo­sób każdy może włą­czyć się w ochronę god­no­ści ludz­kiej i walkę z biedą na świe­cie. Na pod­sta­wie swo­ich wizyt w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się przed­sta­wił wnio­ski nt. nie­zbęd­nych dzia­łań dla reali­za­cji Mile­nij­nych Celów Roz­woju – zobo­wią­za­nia wszyst­kich państw człon­kow­skich ONZ do zna­czą­cej poprawy jako­ści życia w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Przed­sta­wił mnó­stwo danych licz­bo­wych wska­zu­ją­cych, że w skali całego świata ludziom żyje się coraz lepiej, jest coraz bez­piecz­niej i jeste­śmy – jako ludz­kość – coraz zdrowsi. Książe naj­wy­raź­niej jest opty­mi­stą: poka­zał m.in., że postęp w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych w ciągu ostat­nich 25 lat jest szyb­szy niż w przy­padku jego rodzin­nej Nor­we­gii 150 lat wcześniej.

Zda­niem księ­cia Haakona: świat idzie w dobrym kie­runku. Więk­szość celów mile­nij­nych udaje się powoli realizować.

Wykład Księ­cia Haakona zapo­wiada Euro­pej­skie Dni Roz­woju, które odbędą się w War­sza­wie w dniach 15–16 grud­nia 2011 r. z hasłem prze­wod­nim „Roz­wój i Demokracja”.

O „Wykła­dach Kapu­ściń­skiego”
Eks­perci z dzie­dziny poli­tyki roz­wo­jo­wej przy­bli­żają tę tema­tykę stu­den­tom i szer­szej publicz­no­ści na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych uni­wer­sy­te­tach państw człon­kow­skich UE. Do tej pory, od 2009 r., w „Wykła­dach Kapu­ściń­skiego” wzięli udział m.in. Jerzy Buzek, Paul Col­lier, Fran­cois Bour­gu­ignon, Dirk Mes­sner, Simon Maxwell, Carol Lan­ca­ster, Eve­line Herf­kens, Kemal Dervis, Andris Pie­balgs, Kri­sta­lina Georgieva.