IV Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo,
w tym roku ogło­simy czwarty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego 13 listo­pada 2014 roku.

Tego samego dnia opu­bli­ku­jemy Regu­la­min Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego zawie­ra­jący istotne zmiany doty­czące m.in. ter­minu ukoń­cze­nia pro­jektu repor­ter­skiego na który przy­zna­wane jest stypendium.

Zapra­szamy już niedługo!