Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 4. Anna Goc

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, od ponie­działku przed­sta­wiamy wyróż­nione przez Kapi­tułę Kon­kursu pro­jekty i ich auto­rów. Dzi­siaj „Mia­sto Głu­chych” – pro­jekt Anny Goc o pro­ble­mach ludzi głu­chych i ich rodzin.   „Chcia­ła­bym poka­zać świat ludzi głu­chych … Con­ti­nued

Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 3. Karolina Bednarz

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, od ponie­działku (do piątku) przed­sta­wiamy wyróż­nione przez Kapi­tułę Kon­kursu pro­jekty i ich auto­rów. Dzi­siaj — pro­jekt Karo­liny Bed­narz o pro­ble­mach japoń­skiego spo­łe­czeń­stwa z per­spek­tywy kobiet.   „Chcia­ła­bym odcza­ro­wać choć część ste­reo­ty­pów … Con­ti­nued

Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 2. Olga Święcicka

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, od wczo­raj (do piątku) przed­sta­wiamy wyróż­nione przez Kapi­tułę Kon­kursu pro­jekty i ich auto­rów. Dzi­siaj — pro­jekt Olgi Świę­cic­kiej pt. „Wiet­nam­czyk, nie Chiń­czyk!” „Chcia­ła­bym napi­sać repor­taż o wiet­nam­skich … Con­ti­nued

1 2 3
Facebook Icon