Dzień poświęcony pamięci Ryszarda Kapuścińskiego - 22 stycznia 2017 roku.

wpis w: Uncategorized | 0

22 stycz­nia 2017 roku ogło­simy nazwi­sko Lau­re­ata naszego VI Kon­kursu Sty­pen­dial­nego pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w dzie­siątą rocz­nicę Jego śmierci. Zapra­szamy, godz. 17, Sala Kolum­nowa w Gma­chu Pomu­ze­al­nym (sie­dziba Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, wstęp wolny). W pro­gra­mie mię­dzy innymi: … Con­ti­nued

Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego wybrała pię­cioro fina­li­stów VI Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w porządku alfa­be­tycz­nym):   1. Karo­lina Bed­narz 2. Zuzanna Bukłaha 3. Anna Goc 4. Szy­mon Opry­szek 5. Olga Świę­cicka   Nazwi­sko Lau­re­ata zosta­nie ogło­szone … Con­ti­nued

Posiedzenie Kapituły Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińśkiego

wpis w: Uncategorized | 0

  Dzi­siaj odbyło się posie­dze­nie Kapi­tuły Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego. W środę, tj. 21 grud­nia, ogło­simy listę Fina­li­stów. Poni­żej zdję­cie naszej Kapi­tuły. Od lewej: Filip Sprin­ger, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert, Karo­lina Woj­cie­chow­ska (Fun­da­cja Hero­dot) z Piną i Sła­wo­mir Popowski

Facebook Icon