VI Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

wpis w: Uncategorized | 0

VI Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy   Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla począt­ku­ją­cych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc szó­sty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. … Con­ti­nued

Facebook Icon