Wernisaż wystawy fotografii Ryszarda Kapuścińskiego "Z Imperium" w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

wpis w: Uncategorized | 0

W dniu 3 marca 2016 roku, w Lex Gal­lery w Klu­bie Radcy Praw­nego przy placu Kon­sty­tu­cji 5, odbył się wer­ni­saż wystawy foto­gra­fii Ryszarda Kapu­ściń­skiego “Z Impe­rium”. Uni­kalne foto­gra­fie sta­no­wiące zapis podróży repor­tera po repu­bli­kach byłego ZSRR można trak­to­wać jako odrębny od twór­czo­ści lite­rac­kiej … Con­ti­nued

Facebook Icon