Kamil Bałuk. Laureat V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot.

wpis w: Uncategorized | 0

Z przed­sta­wio­nych fina­li­stów Kapi­tuła wybrała zwy­cięzcę V edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Fun­da­cji Hero­dot. Został nim Kamil Bałuk. Krót­kie uza­sad­nie­nie: Pre­zen­ta­cję swo­jego pro­jektu p. Kamil Bałuk zaczął od pyta­nia, czy Holen­drzy to naj­bar­dziej wyzwo­leni Euro­pej­czycy? – Tak mogłoby się wyda­wać, gdy … Con­ti­nued

Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Marek Szymaniak

wpis w: Uncategorized | 0

Marek Szy­ma­niak (ur. 1988) — jest dzien­ni­ka­rzem, ale marzy, aby zostać repor­te­rem. Obec­nie od ponad dwóch lat pra­cuje w por­ta­lach infor­ma­cyj­nych: TVN24 Biz­nes i Świat.pl oraz TVN24.pl. Wcze­śniej zwią­zany z tytu­łami wydaw­nic­twa Pol­ska Press Grupa: lokal­nym “Kurie­rem Lubel­skim” oraz war­szaw­skim “Naszym Mia­stem”. … Con­ti­nued

1 2 3
Facebook Icon