V Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

wpis w: Uncategorized | 0

V Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Podob­nie jak w poprzed­nich latach, wypeł­niamy jego wolę, ogła­sza­jąc piąty … Con­ti­nued

Facebook Icon