Konferencja prasowa poświęcona 6. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki i Konkursowi Edukacyjnemu dla Młodzieży.

wpis w: Uncategorized | 0

          Mia­sto Sto­łeczne War­szawa, Sto­łeczne Cen­trum Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej i „Gazeta Wybor­cza” zapra­szają na kon­fe­ren­cję pra­sową poświę­coną 6. edy­cji Nagrody im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego za Repor­taż Lite­racki i Kon­kur­sowi Edu­ka­cyj­nemu dla Mło­dzieży, który jest inspi­ro­wany książką Patrona Nagrody … Con­ti­nued

Facebook Icon