Laureatka IV Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, Lau­re­atką IV Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego została Alek­san­dra Lip­czak. Alek­san­dra Lip­czak (ur. 1981 w Legnicy) — absol­wentka dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, stu­dio­wała też filo­lo­gię hisz­pań­ską i polo­ni­stykę w ramach Mię­dzy­wy­dzia­ło­wych Indy­wi­du­al­nych Stu­diów Huma­ni­stycz­nych. Przez pięć lat miesz­kała w Hisz­pa­nii, pomiesz­ki­wała też w Argen­ty­nie. … Con­ti­nued

Komunikat o IV edycji Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Komu­ni­kat o IV edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy W IV edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy Kapi­tuła w skła­dzie: Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert i Mariusz Szczy­gieł, roz­pa­trzyła 73 wnio­ski. Doko­nu­jąc oceny przed­sta­wio­nych … Con­ti­nued

1 2
Facebook Icon