IV Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

wpis w: Uncategorized | 0

Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy. Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc czwarty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego. Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest utwo­rzona … Con­ti­nued

IV Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, w tym roku ogło­simy czwarty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego 13 listo­pada 2014 roku. Tego samego dnia opu­bli­ku­jemy Regu­la­min Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego zawie­ra­jący istotne zmiany doty­czące m.in. ter­minu ukoń­cze­nia pro­jektu repor­ter­skiego na który przy­zna­wane jest sty­pen­dium. … Con­ti­nued

Facebook Icon