Patronat fundacji Herodot nad książką "Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego"

wpis w: Uncategorized | 0

Fun­da­cja im.Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot objęła patro­na­tem książkę autor­stwa Toma­sza Jana Chle­bow­skiego pt. “Hory­zonty spo­tkań Ryszarda Kapu­ściń­skiego”, która uka­zała się nakła­dem Wydaw­nic­twa Difin. “Guy de Mau­pas­sant rzekł kie­dyś, że „spo­tka­nia z ludźmi czy­nią życie warte prze­ży­cia”. Pozna­jąc czło­wieka wcho­dzimy w inny świat. … Con­ti­nued

Facebook Icon