Konferencja prasowa poświęcona 5. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Mia­sto st. War­szawa, Sto­łeczne Cen­trum Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej i „Gazeta Wybor­cza” zapra­szają na kon­fe­ren­cję pra­sową poświę­coną 5. edy­cji Nagrody im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego za repor­taż lite­racki i Kon­kur­sowi Edu­ka­cyj­nemu dla Mło­dzieży, który jest inspi­ro­wany książką Patrona Nagrody „Busz po pol­sku”. W pro­gra­mie m.in.: … Con­ti­nued

Facebook Icon