Oświadczenie

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, w imie­niu Fun­da­cji im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Hero­dot oświad­czamy, że pro­fil facebook.com/stypendiumimryszardakapuscinskiego jest jedy­nym ofi­cjal­nym pro­fi­lem Fun­da­cji na por­talu Face­book. Nie pono­simy odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści umiesz­czane na pro­filu facebook.com/FundacjaHerodot. Chro­niąc dobre imię Fun­da­cji, a przede wszyst­kim dzia­ła­jąc w inte­re­sie naszych … Con­ti­nued

Laureatem 3. Konkursu Stypendialnego dla młodych dziennikarzy im. Ryszarda Kapuścińskiego został Filip Springer

wpis w: Uncategorized | 0

Kapi­tuła Kon­kursu w skła­dzie: Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mariusz Szczy­gieł i Mał­go­rzata Szej­nert, przy­znała trze­cie Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Fili­powi Sprin­ge­rowi. Uza­sad­nie­nie: Filip Sprin­ger (rocz­nik ’82) ma już na swoim kon­cie kilka cen­nych publi­ka­cji i zna­czą­cych wyróż­nień, to „Mie­dzianka. Histo­ria zni­ka­nia” … Con­ti­nued

Finaliści III Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego Fundacji Herodot

wpis w: Uncategorized | 0

Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego w skła­dzie: Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert i Mariusz Szczygieł, w obec­no­ści: Fun­da­torki Ali­cji Kapu­ściń­skiej i Pani Rene Maisner, na posie­dze­niu w dn. 16 stycz­nia 2014 r. wybrała pię­cioro fina­li­stów 3. Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w … Con­ti­nued

1 2
Facebook Icon